Kushtet dhe rregullat "Programi i Afilimit"

1. Përkufizimet

Termat e përdorura në këtë marrëveshje kanë kuptimet e përcaktuara më poshtë, përveç rasteve kur konteksti kërkon qartë ndryshe:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." ose "Trouble Flight" i referohet kompanisë me seli në Bulevardul Pipera Nr. 198/4, Bloc L1B3, Scara 2, Ap. 15, Judet Ilfov, Voluntari 077191, Rumani, e cila operon shërbimin e kompensimit në emër të pasagjerëve të linjave ajrore.

b. "Programi i Afilimit" ose "Programi" i referohet programit të afilimit që lejon bizneset të bashkëpunojnë me Trouble Flight dhe të fitojnë një komision për çdo kërkesë të vlefshme të dërguar nga pasagjerët e referuar nga Affiliate.

c. "Kërkesë" i referohet kërkesës së bërë nga pasagjeri të cilit Trouble Flight i ofron ndihmë.

d. "Affiliate" i referohet subjektit tregtar që merr pjesë në Programin e Afilimit dhe merr një komision për çdo kërkesë të vlefshme të dërguar nga pasagjerët e referuar nga Affiliate.

e. "Komisioni" i referohet shumës së paguar nga Trouble Flight te Affiliate për çdo kërkesë të vlefshme të dërguar nga pasagjerët e referuar nga Affiliate, sipas skemës së komisionit të detajuar në Programin e Afilimit.

f. "Lidhja Unike" i referohet lidhjes së personalizuar të gjeneruar për çdo Affiliate, e cila lejon gjurmimin e Kërkesave të dërguara përmes asaj Lidhjeje.

g. "Pronësia Intelektuale" i referohet të gjitha të drejtave të pronësisë intelektuale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, marka tregtare, logo, të drejta autori dhe patenta, që lidhen me Programin e Afilimit.

h. "Palë" ose "Palët" i referohet Trouble Flight ose DOORIFY TECH S.R.L. dhe Affiliate, përkatësisht.

i. "Paneli" i referohet panelit të kontrollit online të ofruar nga Trouble Flight për Affiliates, që u lejon Affiliates të shohin informacionin e performancës në kohë reale rreth llogarisë së tyre dhe lidhjeve unike.

j. "Kompensimi" i referohet shumës që do të paguajë linja ajrore pasagjerit si kompensim për çdo shqetësim të pësuar si rezultat i një fluturimi të anuluar, të vonuar ose të mbingarkuar.

k. "Limiti i Pagesës" i referohet shumës minimale prej 50 eurosh që duhet arritur para se Trouble Flight të përpunojë pagesën e komisionit për Affiliate.

l. "Cikli i Pagesës" i referohet procesit ku Affiliate mund të kërkojë pagesën e komisionit sapo të arrijë Limitin e Pagesës, pa ndonjë kufizim të caktuar kohor nga Trouble Flight.

2. Pjesëmarrja në Programin e Afilimit

a. Për të marrë pjesë në Programin e Afilimit, bizneset duhet të regjistrohen për shërbimin përmes faqes së internetit të Trouble Flight dhe të pranojnë termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje.

b. Pasi të aprovohen, Affiliate do të marrë një lidhje unike që Affiliate mund të përdorë për të referuar klientët të dërgojnë kërkesa përmes Trouble Flight.

c. Affiliate mund të promovojë lidhjen e tij të personalizuar përmes kanaleve të tij online, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, blogje, faqe interneti, email, rrjete sociale dhe forume, për sa kohë që nuk shkel politikat dhe rregulloret e atyre kanaleve.

d. Affiliate pranon të mos përdorë trafik të paguar, si blerja e trafikut nga motorët e kërkimit ose ndonjë platformë tjetër, për të drejtuar vizitorët direkt në faqen e internetit të Trouble Flight duke përdorur lidhjen e tij unike. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në, reklamim me pagese për klik, postime të sponsorizuara, ose ndonjë formë tjetër të reklamimit të paguar.

e. Trouble Flight rezervon të drejtën të refuzojë ose revokojë pjesëmarrjen e një Affiliate në Programin e Afilimit në çdo kohë nëse ai Affiliate shkel termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje ose ndonjë marrëveshje tjetër me Trouble Flight.

f. Affiliate pranon të përdorë lidhjen unike vetëm për qëllime të ligjshme dhe të mos mashtrojë klientët e tij për të bërë kërkesa përmes Trouble Flight.

g. Affiliate pranon të mos përdorë spamming ose teknika të tjera agresive ose invazive të marketingut për të promovuar lidhjen e tij unike.

h. Affiliate pranon të mos shkelë pronësinë intelektuale të Trouble Flight ose ndonjë palë tjetër, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, marka tregtare, logo, të drejta autori dhe patenta që lidhen me Programin e Afilimit.

3. Tarifet dhe pagesat për dërgimin e kërkesave përmes Programit të Afilimit

a. Affiliate do të marrë një komision për çdo kërkesë të vlefshme të dërguar nga pasagjerët e referuar duke përdorur lidhjen unike të ofruar nga Trouble Flight, sipas skemës së mëposhtme të komisionit:

Kërkesë prej 250 euro: 7.50 euro komision.
Kërkesë prej 400 euro: 12 euro komision.
Kërkesë prej 600 euro: 18 euro komision.

Komisioni do të llogaritet për pasagjer.

b. Komisioni do të paguhet vetëm për Affiliate për kërkesat e vlefshme të pranuara nga Trouble Flight.

c. Trouble Flight rezervon të drejtën të refuzojë një kërkesë të dërguar nga një klient i referuar nga Affiliate nëse ajo kërkesë konsiderohet mashtruese ose e pajustifikuar.

d. Affiliate pranon të mos referojë klientët në mënyrë mashtruese ose të pajustifikuar.

e. Trouble Flight rezervon të drejtën të ndryshojë tarifat e paguara për Programin e Afilimit në çdo kohë me njoftim për Affiliate.

f. Affiliate është përgjegjës për ofrimin e Trouble Flight me informacionin e nevojshëm për pagesën e komisionit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, emrin e biznesit të Affiliate, adresën, numrin e identifikimit tatimor dhe numrin e llogarisë bankare.

g. Trouble Flight do të bëjë pagesat e komisionit për Affiliate vetëm pasi të ketë mbledhur kompensimin nga linja ajrore.

h. Trouble Flight do të bëjë pagesat për Affiliate sapo të arrijë Limitin e Pagesës prej 50 eurosh, pa ndonjë kufizim të caktuar kohor nga Trouble Flight.

i. Affiliate është përgjegjës për periodikisht të kontrollojë bilancin e komisionit të tij dhe të ngarkojë një faturë për të kërkuar pagesën kur të arrijë Limitin e Pagesës.

j. Trouble Flight nuk është përgjegjës për ndonjë vonesë ose problem në marrjen e pagesës për shkak të detajeve bankare të pasakta ose të paplota të ofruara nga Affiliate.

k. Trouble Flight nuk është përgjegjës ose përgjegjës për vonesat në pagesa të shkaktuara nga operacionet bankare.

4. Përgjegjësia e Affiliate

a. Affiliate pranon të promovojë Programin e Afilimit në një mënyrë etike dhe të ligjshme dhe të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret e aplikueshme.

b. Affiliate është përgjegjës vetëm për promovimin e Programit të Afilimit dhe pranon të mos përdorë praktika mashtruese ose të pajustifikuara për të promovuar Programin.

c. Affiliate pranon të mos përdorë emrin ose logon e Trouble Flight pa leje të shkruar paraprakisht nga Trouble Flight.

d. Affiliate është përgjegjës për sigurimin që lidhja unike e ofruar nga Trouble Flight për promovimin e Programit të Afilimit të përdoret saktë dhe nuk është modifikuar ose ndryshuar në asnjë mënyrë.

e. Affiliate është përgjegjës për ofrimin e informacionit të saktë dhe të vërtetë në lidhje me biznesin dhe informacionin bankar të tij.

f. Affiliate është përgjegjës vetëm për aksesin dhe përdorimin e llogarisë së tij dhe fjalëkalimit të lidhur, dhe merr përsipër të mbajë të dhënat e tilla konfidenciale dhe të mbrojë atë nga qasja e paautorizuar.

g. Affiliate pranon të dëmshpërblejë dhe të mbrojë Trouble Flight dhe filialet, agjentët, punonjësit dhe përfaqësuesit e tij nga çdo kërkesë, përgjegjësi, shpenzime, ose dëmtime që lindin nga çdo shkelje e këtyre dispozitave kontraktuale, promovimi joetik ose i paligjshëm i Programit të Afilimit, përdorimi mashtrues ose i papërshtatshëm i lidhjeve të personalizuara të ofruara nga Trouble Flight, ose ndonjë aktivitet ose sjellje e papërshtatshme ose e paligjshme e Affiliate.

5. Raportimi dhe pagesa e tarifave

a. Trouble Flight do të sigurojë Affiliate me akses në panelin e Programit të Afilimit ku Affiliate mund të monitorojë aktivitetin.

b. Trouble Flight do të paguajë komisione për Affiliate bazuar në kërkesat e vlefshme të hapura përmes lidhjes unike të ofruar për klientët e Affiliate.

c. Trouble Flight do të shfaqë shumën e komisionit të fituar nga Affiliate në panelin e Programit të Afilimit të Affiliate brenda 30 ditëve pune nga marrja e pagesës së kompensimit nga linja ajrore.

d. Affiliate do të kërkojë pagesën e komisionit përmes panelit të Programit të Afilimit duke ngarkuar një faturë. Affiliate do t'i sigurojë Trouble Flight me detajet e sakta dhe të plota të llogarisë bankare për të marrë pagesën. Trouble Flight nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë gabim në pagesë që rezulton nga informacioni i pasaktë ose i paplotë bankar i ofruar nga Affiliate.

e. Trouble Flight do të bëjë pagesat e komisionit me transferim bankar brenda 30 ditëve pune nga kërkesa për pagesë e Affiliate. Affiliate është përgjegjës për çdo taksë ose tarifë që mund të jenë të detyruara në lidhje me pagesat e marra nga Trouble Flight.

f. Trouble Flight do të bëjë pagesat e komisionit vetëm nëse shuma totale e komisionit të fituar nga Affiliate arrin ose kalon Limitin e Pagesës prej 50 eurosh. Nëse shuma e komisioneve të fituara nga Affiliate nuk arrin këtë limit, Trouble Flight do të mbajë komisionet deri sa shuma të arrijë këtë limit.

g. Affiliate mund të kërkojë pagesën e komisioneve sapo të arrijë Limitin e Pagesës, pa ndonjë kufizim të caktuar kohor nga Trouble Flight.

6. Termat dhe Përfundimi

a. Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi në datën e pranimit të Affiliate duke u regjistruar për Programin e Afilimit.

b. Ky kontratë mund të përfundojë nga çdo palë në çdo kohë, me ose pa shkak.

c. Affiliate mund të përfundojë pjesëmarrjen në Programin e Afilimit në çdo kohë përmes panelit të Programit.

d. Trouble Flight rezervon të drejtën të pezullojë ose përfundojë këtë marrëveshje ose pjesëmarrjen e Affiliate në Programin e Afilimit në çdo kohë, me ose pa shkak.

e. Përfundimi i kësaj marrëveshjeje do të rezultojë në përfundimin e së drejtës së Affiliate për të marrë pjesë në Programin e Afilimit dhe për të marrë komision për kërkesat e dërguara përmes lidhjes së tij unike.

f. Të gjitha dispozitat e kësaj marrëveshjeje që lidhen me kufizimet e përgjegjësisë, dëmshpërblimet, konfidencialitetin dhe kufizimet e tjera të një natyre të ngjashme, si dhe dispozitat që lidhen me pagesën e komisioneve, do të vazhdojnë të zbatohen pas përfundimit të kësaj marrëveshjeje.

g. Affiliate pranon që shkelja e ndonjë dispozite të kësaj marrëveshjeje mund të rezultojë në humbjen e së drejtës për të marrë pjesë në Programin e Afilimit dhe humbjen e çdo komisioni të detyruar për Affiliate.

7. Dispozitat Përfundimtare

a. Kjo Marrëveshje rregullohet nga ligji rumun. Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje, duke përfshirë mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me interpretimin, pavlefshmërinë, zbatimin ose përfundimin e saj, dhe mosmarrëveshjet që lidhen me lënien pas dore në këtë Marrëveshje ose përshtatjen në rrethanat që dalin, do të zgjidhen nga gjykata kompetente rumune në përputhje me dispozitat e legjislacionit rumun.

b. Ky kontratë është përgatitur në gjuhën angleze. Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje ose mospërputhjeje midis ndonjë versioni të përkthyer, versioni anglisht i kontratës do të ketë përparësi dhe do të jetë versioni drejtues për qëllimet e interpretimit.