Условия и правила "Партньорска програма"

1. Определения

Капитализираните термини, използвани в това споразумение, ще имат значенията, посочени по-долу, освен ако контекстът изрично не изисква друго:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." или "Trouble Flight" се отнася до компанията със седалище на адрес булевард Пипера № 198/4, Блок L1B3, Скара 2, Ап. 15, Област Илфов, Волунтари 077191, Румъния, която управлява услугата за обезщетение от името на пътниците на авиокомпаниите.

b. "Програмата за афилиация" или "Програмата" се отнася до програмата за афилиация, която позволява на бизнеса да партнира с Trouble Flight и да печели комисионна за всяка валидна претенция, подадена от пътниците, препоръчани от афилиата.

c. "Претенция" се отнася до искането, направено от пътника, на когото Trouble Flight предлага помощ.

d. "Афилиат" се отнася до търговския субект, който участва в Програмата за афилиация и получава комисионна за всяка валидна претенция, подадена от пътниците, препоръчани от афилиата.

e. "Комисионна" се отнася до сумата, платена от Trouble Flight на афилиата за всяка валидна претенция, подадена от пътниците, препоръчани от афилиата, съгласно схемата на комисионните, описана в Програмата за афилиация.

f. "Уникален линк" се отнася до персонализирания линк, генериран за всеки афилиат, който позволява проследяване на подадените претенции чрез този линк.

g. "Интелектуална собственост" се отнася до всякакви права на интелектуална собственост, включително, но не само, търговски марки, лога, авторски права и патенти, свързани с Програмата за афилиация.

h. "Страна" или "Страни" се отнася до Trouble Flight или DOORIFY TECH S.R.L. и афилиата, съответно.

i. "Табло" се отнася до онлайн контролния панел, предоставен от Trouble Flight на афилиатите, който им позволява да виждат информацията за изпълнението в реално време за техния акаунт и уникалните линкове.

j. "Обезщетение" се отнася до сумата, която трябва да бъде платена от авиокомпанията на пътника като обезщетение за всяко неудобство, претърпяно в резултат на отменен, закъснял или препродаден полет.

k. "Лимит на плащане" се отнася до минималната сума от 50 евро, която трябва да бъде достигната, преди Trouble Flight да обработи плащането на комисионната към афилиата.

l. "Цикъл на плащане" се отнася до процеса, при който афилиатът може да поиска плащане на комисионната веднага щом достигне лимита на плащане, без специфично времево ограничение, наложено от Trouble Flight.

2. Участие в Програмата за афилиация

a. За да участват в Програмата за афилиация, бизнесите трябва да се регистрират за услугата чрез уебсайта на Trouble Flight и да се съгласят с условията на това Споразумение.

b. След одобрение, афилиатът ще получи уникален линк, който афилиатът може да използва за препоръчване на клиенти да подават претенции чрез Trouble Flight.

c. Афилиатът може да промотира персонализирания си линк чрез своите собствени онлайн канали, включително, но не само, блогове, уебсайтове, имейли, социални медии и форуми, при условие че не нарушава политиките и регламентите на тези канали.

d. Афилиатът се съгласява да не използва платен трафик, като например закупуване на трафик от търсачки или всяка друга платформа, за да насочва посетителите директно към уебсайта на Trouble Flight, използвайки уникалния си линк. Това включва, но не се ограничава до, реклами с плащане за клик, спонсорирани публикации или всяка друга форма на платена реклама.

e. Trouble Flight си запазва правото да откаже или отмени участието на афилиата в Програмата за афилиация по всяко време, ако този афилиат наруши условията на това Споразумение или всяко друго споразумение с Trouble Flight.

f. Афилиатът се съгласява да използва уникалния линк само за легитимни цели и да не подвежда клиентите си да подават претенции чрез Trouble Flight.

g. Афилиатът се съгласява да не използва спам или други агресивни или инвазивни маркетингови техники за промотиране на уникалния си линк.

h. Афилиатът се съгласява да не нарушава интелектуалната собственост на Trouble Flight или на всяка друга страна, включително, но не само, търговски марки, лога, авторски права и патенти, свързани с Програмата за афилиация.

3. Такси и плащания за подаване на претенции чрез Програмата за афилиация

a. Афилиатът ще получи комисионна за всяка валидна претенция, подадена от пътниците, препоръчани чрез уникалния линк, предоставен от Trouble Flight, съгласно следната схема на комисионните:

Претенция от 250 евро: 7.50 евро комисионна.
Претенция от 400 евро: 12 евро комисионна.
Претенция от 600 евро: 18 евро комисионна.

Комисионната ще бъде изчислена за пътник.

b. Комисионната ще бъде платена само на афилиата за валидни претенции, приети от Trouble Flight.

c. Trouble Flight си запазва правото да откаже претенция, подадена от клиент, препоръчан от афилиата, ако тази претенция се сметне за измамна или неоснователна.

d. Афилиатът се съгласява да не препоръчва клиенти по измамен или неоснователен начин.

e. Trouble Flight си запазва правото да променя таксите, платени за Програмата за афилиация, по всяко време с известие до афилиата.

f. Афилиатът е отговорен за предоставянето на Trouble Flight с необходимата информация за плащане на комисионната, включително, но не само, търговското име на афилиата, адреса, данъчния идентификационен номер и номера на банковата сметка.

g. Trouble Flight ще извършва плащания на комисионната към афилиата само след като събере обезщетението от авиокомпанията.

h. Trouble Flight ще извършва плащания към афилиата веднага след като достигне Лимита на плащане от 50 евро, без специфично времево ограничение, наложено от Trouble Flight.

i. Афилиатът е отговорен за периодичното проверяване на баланса на своята комисионна и качване на фактура за искане на плащане, когато достигне Лимита на плащане.

j. Trouble Flight не носи отговорност за закъснения или проблеми при получаване на плащането поради неправилни или непълни банкови данни, предоставени от афилиата.

k. Trouble Flight не носи отговорност или отговорност за забавяния при плащания, причинени от банкови операции.

4. Отговорност на афилиата

a. Афилиатът се съгласява да промотира Програмата за афилиация по етичен и законен начин и да спазва всички приложими закони и регламенти.

b. Афилиатът е единствено отговорен за промотирането на Програмата за афилиация и се съгласява да не използва измамни или неоснователни практики за промотиране на Програмата.

c. Афилиатът се съгласява да не използва името или логото на Trouble Flight без предварително писмено разрешение от Trouble Flight.

d. Афилиатът е отговорен за осигуряване, че уникалният линк, предоставен от Trouble Flight за промотиране на Програмата за афилиация, се използва правилно и не е модифициран или променен по никакъв начин.

e. Афилиатът е отговорен за предоставянето на точна и вярна информация относно своя бизнес и банкова информация.

f. Афилиатът е единствено отговорен за достъпа и използването на своя акаунт и свързаната с него парола и се задължава да пази тези данни в тайна и да ги защитава от неоторизиран достъп.

g. Афилиатът се съгласява да обезщети и освободи от отговорност Trouble Flight и неговите филиали, агенти, служители и представители от всякакви искове, отговорности, разходи или щети, произтичащи от всяко нарушение на тези договорни разпоредби, неетично или незаконно промотиране на Програмата за афилиация, измамно или неподходящо използване на персонализираните линкове, предоставени от Trouble Flight, или всяка друга неподходяща или незаконна дейност или поведение на афилиата.

5. Отчитане и плащане на такси

a. Trouble Flight ще предостави на афилиата достъп до таблото на Програмата за афилиация, където афилиатът може да следи дейността.

b. Trouble Flight ще плаща комисионни на афилиата въз основа на валидни претенции, подадени чрез уникалния линк, предоставен на клиентите на афилиата.

c. Trouble Flight ще показва сумата на комисионната, спечелена от афилиата, на таблото на Програмата за афилиация на афилиата в рамките на 30 работни дни след получаване на плащането на обезщетението от авиокомпанията.

d. Афилиатът ще иска плащане на комисионната чрез таблото на Програмата за афилиация, като качи фактура. Афилиатът ще предостави на Trouble Flight своите пълни и истински банкови данни, за да получи плащането. Trouble Flight не носи отговорност за грешки при плащане, произтичащи от неправилни или непълни банкови данни, предоставени от афилиата.

e. Trouble Flight ще извършва плащания на комисионната по банков превод в рамките на 30 работни дни след искането за плащане на афилиата. Афилиатът е отговорен за всички данъци или такси, които могат да бъдат дължими във връзка с плащанията, получени от Trouble Flight.

f. Trouble Flight ще извършва плащания на комисионната само ако общата сума на спечелената комисионна от афилиата достигне или надхвърли лимита на плащане от 50 евро. Ако сумата на спечелените комисионни от афилиата не достигне този лимит, Trouble Flight ще задържи комисионните, докато сумата достигне този лимит.

g. Афилиатът може да поиска плащане на комисионните веднага след като достигне лимита на плащане, без специфично времево ограничение, наложено от Trouble Flight.

6. Условия и прекратяване

a. Това споразумение ще влезе в сила на датата на приемане на афилиата чрез регистрация за Програмата за афилиация.

b. Това споразумение може да бъде прекратено от всяка страна по всяко време, със или без причина.

c. Афилиатът може да прекрати участието в Програмата за афилиация по всяко време чрез таблото на Програмата.

d. Trouble Flight си запазва правото да спре или прекрати това споразумение или участието на афилиата в Програмата за афилиация по всяко време, със или без причина.

e. Прекратяването на това споразумение ще доведе до прекратяване на правото на афилиата да участва в Програмата за афилиация и да получава комисионна за претенциите, подадени чрез уникалния му линк.

f. Всички разпоредби на това споразумение, свързани с ограниченията на отговорността, обезщетенията, поверителността и други ограничения от подобен характер, както и разпоредбите, свързани с плащането на комисионни, ще продължат да се прилагат след прекратяването на това споразумение.

g. Афилиатът признава, че нарушаването на всяка разпоредба на това споразумение може да доведе до загуба на правото да участва в Програмата за афилиация и загуба на всяка дължима комисионна към афилиата.

7. Заключителни разпоредби

a. Това споразумение се урежда от румънското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с това споразумение, включително спорове, произтичащи от или във връзка с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове, свързани с пропуски по това споразумение или адаптация към възникващи обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния румънски съд съгласно разпоредбите на румънското законодателство.

b. Това споразумение е подготвено на английски език. В случай на всякакви несъответствия или противоречия между преведените версии, английската версия на споразумението ще има предимство и ще бъде водещата версия за целите на тълкуването.