Feltételek és feltételek "Affiliation Program"

1. Fogalommeghatározások

A jelen megállapodásban használt nagybetűs kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve, ha a szövegkörnyezet kifejezetten másként rendelkezik:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." vagy "Trouble Flight" a Bulevardul Pipera Nr. 198/4, Bloc L1B3, Scara 2, Ap. 15, Judet Ilfov, Voluntari 077191, Románia, amely a kártérítési szolgáltatást a légitársaság utasai nevében üzemelteti.

b. "Affiliation Program" vagy "Program" a partnerprogramra utal, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy partneri kapcsolatot létesítsenek a Trouble Flight vállalattal, és jutalékot kapjanak a partner által közvetített utasok által benyújtott minden egyes érvényes kárigény után.

c. "Igény": az utas által benyújtott kérelem, amelynek a Trouble Flight segítséget nyújt.

d. "Partner": az a gazdálkodó szervezet, amely részt vesz a Partnerprogramban, és jutalékot kap minden egyes érvényes kárigényért, amelyet a Partner által közvetített utasok nyújtanak be.

e. A "jutalék" a Trouble Flight által a Partnerprogramban részletezett jutalékrendszer szerint a Partnerprogram által közvetített utasok által benyújtott minden egyes érvényes kárigény után a Partnerprogramnak fizetett összeget jelenti.

f. "Egyedi link" az egyes Partnerek számára létrehozott egyedi linket jelenti, amely lehetővé teszi az adott linken keresztül benyújtott Igények nyomon követését.

g. "Szellemi tulajdon" a Partnerprogrammal kapcsolatos bármely szellemi tulajdonjogot jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan, a védjegyeket, logókat, szerzői jogokat és szabadalmakat.

h. "Fél" vagy "Felek" a Trouble Flight vagy a DOORIFY TECH S.R.L. és a Partnerprogramra utal.

i. "Dashboard" a Trouble Flight által a Partnerek számára biztosított online vezérlőpanelre utal, amely lehetővé teszi a Partnerek számára, hogy valós idejű teljesítményinformációkat tekintsenek meg a fiókjukról és az egyedi linkekről.

j. "Kártérítés": a légitársaság által az utasnak fizetendő összeg, amely a törölt, késett vagy túlfoglalt járat miatt elszenvedett kellemetlenségekért fizetendő kártérítés.

k. "Fizetési limit" azt a minimális 50 eurós összeget jelenti, amelyet el kell érni ahhoz, hogy a Trouble Flight feldolgozza a jutalék kifizetését a Partner részére.

l. "Fizetési ciklus": az a folyamat, amelynek során a Partner a jutalék kifizetését kérheti, amint elérte a fizetési limitet, a Trouble Flight által meghatározott időbeli korlátozás nélkül.

2. Részvétel a Partnerprogramban

a. A Partnerprogramban való részvételhez a vállalkozásoknak regisztrálniuk kell a szolgáltatásra a Trouble Flight weboldalán keresztül, és el kell fogadniuk a jelen Megállapodás feltételeit.

b. A jóváhagyást követően a Partner kap egy egyedi linket, amelyet a Partner arra használhat, hogy ügyfeleket ajánljon a Trouble Flight-on keresztül történő kárigények benyújtására.

c. A Partner a saját online csatornáin keresztül népszerűsítheti az egyedi linkjét, beleértve, de nem kizárólagosan, a blogokat, weboldalakat, e-maileket, közösségi médiát és fórumokat, feltéve, hogy nem sérti az ilyen csatornák irányelveit és szabályait.

d. A Partner vállalja, hogy nem használ fizetett forgalmat, például nem vásárol forgalmat keresőmotoroktól vagy bármely más platformtól, hogy a látogatókat közvetlenül a Trouble Flight weboldalára irányítsa az egyedi linkje segítségével. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan a pay-per-click hirdetést, a szponzorált posztokat vagy a fizetett hirdetés bármely más formáját.

e. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy bármikor megtagadja vagy visszavonja a Partnerprogramban való részvételét, ha a Partner megszegi a jelen Megállapodás feltételeit vagy a Trouble Flight-tal kötött bármely más megállapodást.

f. A Partner vállalja, hogy az egyedi linket csak törvényes célokra használja, és nem vezeti félre ügyfeleit, hogy a Trouble Flight-on keresztül igényeket támasszon.

g. A Partner vállalja, hogy nem használ spam vagy más agresszív, vagy invazív marketing technikákat az egyedi link népszerűsítésére.

h. A Partner vállalja, hogy nem sérti meg a Trouble Flight vagy bármely más fél szellemi tulajdonát, beleértve, de nem kizárólagosan a Partnerprogrammal kapcsolatos védjegyeket, logókat, szerzői jogokat és szabadalmakat.

3. Díjak és kifizetések az igényléseknek a Partnerprogramon keresztül történő elküldéséért

a. A Partner minden egyes érvényes kárigényért, amelyet a Trouble Flight által biztosított egyedi link segítségével közvetített utasok küldenek, jutalékot kap a következő jutalék séma szerint:

250 eurós igény: 7,50 eurós jutalék.
400 eurós igény: 12 eurós jutalék.
600 eurós igény: 18 eurós jutalék.

A jutalékot utasonként számítják ki.

b. A jutalékot csak a Trouble Flight által elfogadott érvényes igények után fizetjük ki a Partnercégnek.

c. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a Partner által közvetített ügyfél által benyújtott igényt, ha az ilyen igényt csalárdnak vagy indokolatlannak ítélik.

d. A Partner vállalja, hogy nem közvetít ügyfeleket csalárd vagy indokolatlan módon.

e. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy a Partnerprogramért fizetett díjakat bármikor megváltoztassa a Partner értesítésével.

f. A Partner felelős azért, hogy a Trouble Flight rendelkezésére bocsássa a jutalék kifizetéséhez szükséges információkat, beleértve, de nem kizárólagosan a Partner cégnevét, címét, adóazonosító számát és bankszámlaszámát.

g. A Trouble Flight a jutalékot csak azt követően fizeti ki a Partner részére, hogy a légitársaságtól beszedte a kompenzációt.

h. A Trouble Flight a kifizetéseket a Partner részére akkor teljesíti, amint azok elérik az 50 eurós kifizetési limitet, a Trouble Flight által meghatározott időbeli korlátozás nélkül.

i. A Partner feladata, hogy rendszeresen ellenőrizze jutalékának egyenlegét, és feltöltsön egy számlát a kifizetés igényléséhez, amikor eléri a Fizetési limitet.

j. A Trouble Flight nem felelős a kifizetés beérkezésének késedelméért vagy problémáiért, amelyek a Partner által megadott helytelen vagy hiányos banki adatok miatt merülnek fel.

k. A Trouble Flight nem felelős és nem vállal felelősséget a banki műveletek okozta fizetési késedelmekért.

4. A Partner felelőssége

a. The Affiliate agrees to promote the Affiliation Program in an ethical and legal manner and to comply with all applicable laws and regulations.

b. The Affiliate is solely responsible for promoting the Affiliation Program and agrees not to use deceptive or fraudulent practices to promote the Program.

d. The Affiliate agrees not to use Trouble Flight's name or logo without prior written permission from Trouble Flight.

e. The Affiliate is responsible for ensuring that the unique link provided by Trouble Flight for the promotion of the Affiliation Program is used correctly and is not modified or altered in any way.

f. The Affiliate is responsible for providing accurate and truthful information regarding their business and banking information.

g. The Affiliate is solely responsible for accessing and using their account and associated password, and undertakes to keep such data confidential and protect it from unauthorised access.

h. The Affiliate agrees to indemnify and hold harmless Trouble Flight and its affiliates, agents, employees, and representatives from any and all claims, liabilities, expenses, or damages arising out of any breach of these contractual provisions, the unethical or illegal promotion of the Affiliation Program, the fraudulent or improper use of custom links provided by Trouble Flight, or any other inappropriate or unlawful activity or conduct of the Affiliate.

5. Jelentés és díjfizetés

a. A Trouble Flight hozzáférést biztosít a Partner számára a Partnerprogram műszerfalához, ahol a Partner nyomon követheti a tevékenységet.

b. A Trouble Flight jutalékot fizet a Partner részére a Partner ügyfeleinek biztosított egyedi linken keresztül megnyitott érvényes igények alapján.

c. A Trouble Flight a Partner által megkeresett jutalék összegét a Partner Partnerprogram műszerfalán a légitársaságtól kapott kompenzáció kifizetését követő 30 munkanapon belül megjeleníti.

d. A Partner a jutalék kifizetését a Partnerprogram műszerfalán keresztül kéri a számla feltöltésével. A Partner köteles megadni a Trouble Flightnak a teljes és valós bankszámlaadatait a kifizetés átvételéhez. A Trouble Flight nem vállal felelősséget a Partner által megadott helytelen vagy hiányos banki adatokból eredő fizetési hibákért.

e. A Trouble Flight a jutalék kifizetését banki átutalással teljesíti a Partner fizetési kérelmét követő 30 munkanapon belül. A Trouble Flight-tól kapott kifizetésekkel kapcsolatban esetlegesen esedékes adók vagy díjak megfizetése a Partner feladata.

f. A Trouble Flight csak akkor teljesít jutalékkifizetést, ha a Partner által szerzett jutalék teljes összege eléri vagy meghaladja az 50 eurós fizetési limitet. Ha a Partner által szerzett jutalékok összege nem éri el ezt a limitet, a Trouble Flight visszatartja a jutalékokat, amíg az összeg el nem éri ezt a limitet.

g. A Partner kérheti a jutalékok kifizetését, amint azok elérik a Fizetési limitet, a Trouble Flight által meghatározott időbeli korlátozás nélkül.

6. Feltételek és felmondás

a. A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Partner a Partnerprogramba való regisztrációval elfogadja azt.

b. A jelen szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja, indoklással vagy anélkül.

c. A Partner bármikor felmondhatja a Partnerprogramban való részvételt a Program műszerfalán keresztül.

d. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy bármikor, indoklással vagy anélkül felfüggessze vagy megszüntesse a jelen szerződést vagy a Partnernek a Partnerprogramban való részvételét.

e. A jelen megállapodás felmondása a Partner azon jogának megszűnését eredményezi, hogy részt vegyen a Partnerprogramban és jutalékot kapjon az egyedi linkjén keresztül benyújtott
 igényekért.

f. A jelen megállapodásnak a felelősség korlátozására, a kártérítésre, a titoktartásra és más hasonló jellegű korlátozásokra, valamint a jutalékok kifizetésére vonatkozó valamennyi rendelkezése a jelen megállapodás megszűnése után is érvényben marad.

g. A Partner tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás bármely rendelkezésének megszegése a Partnerprogramban való részvételi jog elvesztését és a Partnernek járó jutalékok elvesztését eredményezheti.

7. Végleges rendelkezések

a. A jelen megállapodásra a román jog az irányadó. A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát, beleértve a jelen Megállapodás értelmezéséből, érvénytelenségéből, végrehajtásából vagy megszüntetéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, valamint a jelen Megállapodás szerinti mulasztásokkal vagy a felmerülő körülményekhez való igazítással kapcsolatos vitákat, az illetékes román bíróság rendezi a román jogszabályok rendelkezései szerint.

b. A jelen szerződés angol nyelven készült. A lefordított változatok közötti bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a szerződés angol nyelvű változata élvez elsőbbséget és az értelmezés szempontjából az irányadó.