Warunki i zasady "Programu partnerskiego"

1. Definicje

Terminy pisane wielką literą, użyte w niniejszej umowie, mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." lub "Trouble Flight" oznacza spółkę z siedzibą pod adresem Bulevardul Pipera Nr. 198/4, Bloc L1B3, Scara 2, Ap. 15, Judet Ilfov, Voluntari 077191, Rumunia, która prowadzi serwis odszkodowawczy w imieniu pasażerów linii lotniczych.

b. "Program partnerski" lub "Program" odnosi się do programu partnerskiego, który umożliwia podmiotom gospodarczym współpracę z Trouble Flight i zarabianie prowizji za każde ważne roszczenie złożone przez pasażerów poleconych przez Partnera.

c. "Roszczenie" oznacza wniosek złożony przez pasażera, któremu Trouble Flight oferuje pomoc.

d. "Partner" oznacza podmiot gospodarczy, który uczestniczy w Programie Partnerskim i otrzymuje prowizję za każde ważne roszczenie złożone przez pasażerów poleconych przez Partnera.

e. "Prowizja" oznacza kwotę wypłacaną przez Trouble Flight Partnerowi za każde ważne roszczenie złożone przez pasażerów poleconych przez Partnera, zgodnie ze schematem prowizji wyszczególnionym w Programie Partnerskim.

f. "Unikalny link" oznacza indywidualny link wygenerowany dla każdego Partnera, który umożliwia śledzenie Roszczeń złożonych za pośrednictwem tego linku.

g. Własność intelektualna" oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym, ale nie tylko, znaki handlowe, loga, prawa autorskie i patenty związane z Programem Partnerskim.

h. "Strona" lub "Strony" odnosi się odpowiednio do Trouble Flight lub DOORIFY TECH S.R.L. i Partnera.

i. "Panel" odnosi się do panelu kontrolnego online udostępnionego Partnerom przez Trouble Flight, który umożliwia Partnerom przeglądanie w czasie rzeczywistym informacji o wynikach ich konta i unikalnych linków.

j. "Odszkodowanie" oznacza kwotę, którą linia lotnicza ma wypłacić pasażerowi jako rekompensatę za wszelkie niedogodności poniesione w wyniku odwołanego, opóźnionego lub przepełnionego lotu.

k. "Limit Płatności" oznacza minimalną kwotę 50 euro, która musi zostać osiągnięta, zanim Trouble Flight dokona wypłaty prowizji na rzecz Partnera.

l. "Cykl Płatności" odnosi się do procesu, w którym Partner może zażądać wypłaty prowizji w momencie osiągnięcia Limitu Płatności, bez żadnych konkretnych ograniczeń czasowych narzuconych przez Trouble Flight.

2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim

a. Aby uczestniczyć w Programie Partnerskim, podmioty gospodarcze muszą zarejestrować się w serwisie poprzez stronę internetową Trouble Flight i wyrazić zgodę na warunki niniejszego Porozumienia.

b. Po zatwierdzeniu, Partner otrzyma unikalny link, który będzie mógł wykorzystać do kierowania klientów do składania wniosków za pośrednictwem Trouble Flight.

c. Partner może promować swój indywidualny link poprzez własne kanały online, w tym między innymi blogi, strony internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i fora, pod warunkiem, że nie narusza to zasad i przepisów tych kanałów.

d. Partner zgadza się nie korzystać z płatnego ruchu, takiego jak zakup ruchu z wyszukiwarek lub innych platform, w celu kierowania odwiedzających bezpośrednio na stronę Trouble Flight za pomocą swojego unikalnego linku. Obejmuje to między innymi reklamy typu "pay-per-click", posty sponsorowane lub inne formy płatnej reklamy.

e. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim w dowolnym czasie, jeżeli taki Partner narusza warunki niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy z Trouble Flight.

f. Partner zobowiązuje się do używania unikalnego linku tylko do celów zgodnych z prawem i do niewprowadzania w błąd swoich klientów w celu dokonania roszczeń za pośrednictwem Trouble Flight.

g. Partner zobowiązuje się nie stosować spamu ani innych agresywnych lub inwazyjnych technik marketingowych w celu promowania swojego unikalnego linku.

h. Partner zgadza się nie naruszać własności intelektualnej Trouble Flight lub jakiejkolwiek innej strony, w tym, między innymi, znaków towarowych, logotypów, praw autorskich i patentów związanych z Programem Partnerskim.

3. Opłaty i płatności za wysyłanie roszczeń za pośrednictwem Programu Partnerskiego

a. Partner otrzyma prowizję za każde ważne roszczenie złożone przez pasażerów poleconych za pomocą unikalnego linku udostępnionego przez Trouble Flight, zgodnie z następującym schematem prowizji:


Roszczenie 250 euro: 7,50 euro prowizji.
Roszczenie 400 euro: 12 euro prowizji.
Roszczenie 600 euro: 18 euro prowizji.

Prowizja będzie naliczana od każdego pasażera.

b. Prowizja zostanie wypłacona Partnerowi wyłącznie za ważne roszczenia zaakceptowane przez Trouble Flight.

c. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia złożonego przez klienta poleconego przez Partnera, jeżeli takie roszczenie zostanie uznane za oszustwo lub nieuzasadnione.

d. Partner zobowiązuje się nie kierować klientów w sposób oszukańczy lub nieuzasadniony.

e. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za Program Partnerski w dowolnym czasie po zawiadomieniu Partnera.

f. Partner jest odpowiedzialny za dostarczenie Trouble Flight informacji niezbędnych do wypłaty prowizji, w tym między innymi nazwy firmy Partnera, adresu, numeru identyfikacji podatkowej i numeru rachunku bankowego.

g. Trouble Flight dokona wypłaty prowizji na rzecz Partnera dopiero po pobraniu wynagrodzenia od linii lotniczej.

h. Trouble Flight dokona płatności na rzecz Partnera w momencie osiągnięcia przez niego Limitu Płatności w wysokości 50 euro, przy czym Trouble Flight nie narzuca żadnych konkretnych ograniczeń czasowych.

i. Partner jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie salda swojej prowizji i przesłanie faktury z prośbą o dokonanie płatności, gdy osiągnie Limit Płatności.

j. Trouble Flight nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub problemy w otrzymaniu płatności wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych danych bankowych podanych przez Partnera.

k. Trouble Flight nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach spowodowane operacjami bankowymi.

4. Odpowiedzialność Partnera

a. Partner zobowiązuje się do promowania Programu Partnerskiego w sposób etyczny i zgodny z prawem oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów.

b. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za promowanie Programu Partnerskiego i zobowiązuje się nie stosować zwodniczych lub oszukańczych praktyk w celu promowania Programu.

d. Partner zobowiązuje się nie używać nazwy lub logo Trouble Flight bez uprzedniej pisemnej zgody Trouble Flight.

e. Partner jest odpowiedzialny za zapewnienie, że unikalny link dostarczony przez Trouble Flight do promocji Programu Partnerskiego jest używany prawidłowo i nie jest w żaden sposób modyfikowany lub zmieniany.

f. Partner jest odpowiedzialny za podanie dokładnych i prawdziwych informacji dotyczących jego działalności i informacji bankowych.

g. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp i korzystanie ze swojego konta i związanego z nim hasła oraz zobowiązuje się do zachowania poufności tych danych i ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem.

h. Partner zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Trouble Flight i jego filie, agentów, pracowników i przedstawicieli od wszelkich roszczeń, zobowiązań, wydatków lub szkód wynikających z naruszenia niniejszych postanowień umownych, nieetycznego lub nielegalnego promowania Programu Partnerskiego, oszukańczego lub niewłaściwego wykorzystania linków unikalnych dostarczonych przez Trouble Flight, lub innych niewłaściwych lub bezprawnych działań lub zachowań Partnera.

5. Raportowanie i uiszczanie opłat

a. Trouble Flight zapewni Partnerowi dostęp do panelu nawigacyjnego Programu Partnerskiego, gdzie Partner może monitorować aktywność.

b. Trouble Flight będzie wypłacać prowizje Partnerowi na podstawie ważnych roszczeń otwartych poprzez unikalny link przekazany klientom Partnera.

c. Trouble Flight wyświetli kwotę prowizji zarobionej przez Partnera na panelu Programu Partnerskiego w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania wypłaty wynagrodzenia od linii lotniczej.

d. Partner zażąda wypłaty prowizji za pośrednictwem panelu nawigacyjnego Programu Partnerskiego, przesyłając fakturę. Partner przekaże Trouble Flight swoje pełne i prawdziwe dane rachunku bankowego w celu otrzymania płatności. Trouble Flight nie ponosi odpowiedzialności za błędy w płatnościach wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych informacji bankowych podanych przez Partnera.

e. Trouble Flight dokona płatności prowizji przelewem bankowym w ciągu 30 dni roboczych od złożenia przez Partnera wniosku o płatność. Partner jest odpowiedzialny za wszelkie podatki lub opłaty, które mogą być należne w związku z płatnościami otrzymanymi od Trouble Flight.

f. Trouble Flight dokona wypłaty prowizji tylko wtedy, gdy łączna kwota prowizji zarobionej przez Partnera osiągnie lub przekroczy Limit Płatności wynoszący 50 euro. Jeśli kwota prowizji zarobionych przez Partnera nie osiągnie tego limitu, Trouble Flight zatrzyma prowizje do czasu, gdy kwota ta osiągnie ten limit.

g. Partner może zażądać wypłaty prowizji w momencie osiągnięcia Limitu Płatności, bez żadnych szczególnych ograniczeń czasowych narzuconych przez Trouble Flight.

6. Warunki i wypowiedzenie

a. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zaakceptowania przez Partnera poprzez zarejestrowanie się w Programie Partnerskim.

b. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny.

c. Partner może zakończyć udział w Programie Partnerskim w dowolnym momencie za pośrednictwem panelu nawigacyjnego Programu.

d. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia tej umowy lub udziału Partnera w Programie Partnerskim w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny.

e. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia spowoduje utratę przez Partnera prawa do uczestnictwa w Programie Partnerskim i otrzymywania prowizji za roszczenia złożone za pośrednictwem jego unikalnego linku.

f. Wszystkie postanowienia tego porozumienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowania, poufności i innych ograniczeń o podobnym charakterze, jak również postanowienia dotyczące wypłaty prowizji, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu tego porozumienia.

g. Partner przyjmuje do wiadomości, że naruszenie któregokolwiek z postanowień tego porozumienia może spowodować utratę prawa do uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz przepadek wszelkich prowizji należnych Partnerowi.

7. Postanowienia końcowe

a. Niniejsze Porozumienie jest regulowane przez prawo rumuńskie. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Porozumieniem, w tym spory wynikające z lub w związku z jego interpretacją, nieważnością, wdrożeniem lub rozwiązaniem, a także spory dotyczące zaniechań w ramach niniejszego Porozumienia lub dostosowania do pojawiających się okoliczności, będą rozstrzygane przez właściwy sąd rumuński zgodnie z przepisami prawa rumuńskiego.

b. Niniejsza umowa została przygotowana w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności pomiędzy jakimikolwiek przetłumaczonymi wersjami, angielska wersja umowy będzie miała pierwszeństwo i będzie wersją obowiązującą dla celów interpretacji.