Podmínky a pravidla "Partnerský program"

1. Definice

Velká písmena v tomto dohodě budou mít významy uvedené níže, pokud kontext výslovně nevyžaduje jinak:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." nebo "Trouble Flight" odkazuje na společnost se sídlem na adrese Bulevardul Pipera Nr. 198/4, Blok L1B3, Scara 2, Ap. 15, Okres Ilfov, Voluntari 077191, Rumunsko, která provozuje službu kompenzace jménem cestujících leteckých společností.

b. "Affiliate Program" nebo "Program" odkazuje na affiliate program, který umožňuje podnikům spolupracovat s Trouble Flight a vydělat provizi za každý platný nárok podaný cestujícími, které doporučil Affiliate.

c. "Nárok" odkazuje na žádost podanou cestujícím, kterému Trouble Flight poskytuje pomoc.

d. "Affiliate" odkazuje na obchodní subjekt, který se účastní Affiliate Programu a dostává provizi za každý platný nárok podaný cestujícími, které doporučil Affiliate.

e. "Provize" odkazuje na částku, kterou Trouble Flight zaplatí Affiliate za každý platný nárok podaný cestujícími, které doporučil Affiliate, podle provizního schématu podrobně uvedeného v Affiliate Programu.

f. "Unikátní odkaz" odkazuje na vlastní odkaz generovaný pro každý Affiliate, který umožňuje sledování nároků podaných prostřednictvím tohoto odkazu.

g. "Duševní vlastnictví" odkazuje na jakákoli práva k duševnímu vlastnictví, včetně, ale bez omezení na, ochranné známky, loga, autorská práva a patenty, týkající se Affiliate Programu.

h. "Strana" nebo "Strany" odkazuje na Trouble Flight nebo DOORIFY TECH S.R.L. a Affiliate, podle potřeby.

i. "Panel" odkazuje na online ovládací panel poskytovaný společností Trouble Flight Affiliates, který umožňuje Affiliates zobrazovat informace o výkonu v reálném čase o jejich účtu a unikátních odkazech.

j. "Kompenzace" odkazuje na částku, kterou má letecká společnost zaplatit cestujícímu jako kompenzaci za jakékoli nepohodlí utrpěné v důsledku zrušeného, zpožděného nebo přebukovaného letu.

k. "Platební limit" odkazuje na minimální částku 50 eur, kterou je třeba dosáhnout, než Trouble Flight zpracuje platbu provize Affiliate.

l. "Platební cyklus" odkazuje na proces, kdy může Affiliate požádat o platbu provize, jakmile dosáhne Platebního limitu, bez specifického časového omezení stanoveného společností Trouble Flight.

2. Účast v Affiliate Programu

a. Aby se podniky mohly účastnit Affiliate Programu, musí se zaregistrovat ke službě prostřednictvím webové stránky Trouble Flight a souhlasit s podmínkami této Dohody.

b. Po schválení obdrží Affiliate unikátní odkaz, který může Affiliate použít k doporučení klientů k podání nároků prostřednictvím Trouble Flight.

c. Affiliate může propagovat svůj vlastní odkaz prostřednictvím svých vlastních online kanálů, včetně, ale bez omezení na, blogy, webové stránky, e-maily, sociální sítě a fóra, za předpokladu, že neporušuje zásady a předpisy těchto kanálů.

d. Affiliate souhlasí s tím, že nebude používat placený provoz, jako je nákup provozu z vyhledávačů nebo jakékoli jiné platformy, aby přivedl návštěvníky přímo na webovou stránku Trouble Flight pomocí svého unikátního odkazu. To zahrnuje, ale není omezeno na, reklamu na bázi platby za kliknutí, sponzorované příspěvky nebo jakoukoli jinou formu placené reklamy.

e. Trouble Flight si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout nebo zrušit účast Affiliate v Affiliate Programu, pokud takový Affiliate poruší podmínky této Dohody nebo jakékoli jiné dohody s Trouble Flight.

f. Affiliate souhlasí s tím, že bude používat unikátní odkaz pouze pro legitimní účely a nebude své klienty klamat, aby podávali nároky prostřednictvím Trouble Flight.

g. Affiliate souhlasí s tím, že nebude používat spam nebo jiné agresivní nebo invazivní marketingové techniky k propagaci svého unikátního odkazu.

h. Affiliate souhlasí s tím, že nebude porušovat duševní vlastnictví Trouble Flight nebo jakékoli jiné strany, včetně, ale bez omezení na, ochranné známky, loga, autorská práva a patenty týkající se Affiliate Programu.

3. Poplatky a platby za podání nároků prostřednictvím Affiliate Programu

a. Affiliate obdrží provizi za každý platný nárok podaný cestujícími, kteří byli doporučeni pomocí unikátního odkazu poskytovaného společností Trouble Flight, podle následujícího provizního schématu:

Nárok na 250 eur: provize 7,50 eur.
Nárok na 400 eur: provize 12 eur.
Nárok na 600 eur: provize 18 eur.

Provize bude vypočtena za cestujícího.

b. Provize bude vyplacena Affiliate pouze za platné nároky přijaté společností Trouble Flight.

c. Trouble Flight si vyhrazuje právo odmítnout nárok podaný klientem doporučeným Affiliate, pokud je tento nárok považován za podvodný nebo neopodstatněný.

d. Affiliate souhlasí s tím, že nebude doporučovat klienty podvodným nebo neopodstatněným způsobem.

e. Trouble Flight si vyhrazuje právo kdykoli změnit poplatky placené za Affiliate Program po oznámení Affiliate.

f. Affiliate je odpovědný za poskytování informací potřebných k platbě provize společnosti Trouble Flight, včetně, ale bez omezení na, obchodní jméno Affiliate, adresu, daňové identifikační číslo a číslo bankovního účtu.

g. Trouble Flight provede platby provize Affiliate pouze poté, co vybere kompenzaci od letecké společnosti.

h. Trouble Flight provede platby Affiliate, jakmile dosáhne Platebního limitu 50 eur, bez specifického časového omezení stanoveného společností Trouble Flight.

i. Affiliate je odpovědný za pravidelnou kontrolu zůstatku své provize a nahrání faktury pro žádost o platbu, jakmile dosáhne Platebního limitu.

j. Trouble Flight nenese odpovědnost za zpoždění nebo problémy s přijetím platby kvůli nesprávným nebo neúplným bankovním údajům poskytnutým Affiliate.

k. Trouble Flight nenese odpovědnost ani odpovědnost za zpoždění plateb způsobená bankovními operacemi.

4. Odpovědnost Affiliate

a. Affiliate souhlasí s propagací Affiliate Programu etickým a legálním způsobem a dodržováním všech platných zákonů a předpisů.

b. Affiliate je výhradně odpovědný za propagaci Affiliate Programu a souhlasí s tím, že nebude používat klamavé nebo podvodné praktiky k propagaci Programu.

c. Affiliate souhlasí s tím, že nebude používat název nebo logo Trouble Flight bez předchozího písemného souhlasu společnosti Trouble Flight.

d. Affiliate je odpovědný za zajištění, že unikátní odkaz poskytovaný společností Trouble Flight pro propagaci Affiliate Programu je používán správně a není žádným způsobem upravován ani měněn.

e. Affiliate je odpovědný za poskytování přesných a pravdivých informací o svém podnikání a bankovních informacích.

f. Affiliate je výhradně odpovědný za přístup a používání svého účtu a přidruženého hesla a zavazuje se uchovávat tyto údaje důvěrné a chránit je před neoprávněným přístupem.

g. Affiliate souhlasí s tím, že odškodní a ochrání Trouble Flight a jeho pobočky, zástupce, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli nároky, odpovědnostmi, výdaji nebo škodami vyplývajícími z jakéhokoli porušení těchto smluvních ustanovení, neetické nebo nezákonné propagace Affiliate Programu, podvodného nebo nevhodného používání vlastních odkazů poskytovaných společností Trouble Flight nebo jakékoli jiné nevhodné nebo nezákonné činnosti nebo chování Affiliate.

5. Zprávy a platba poplatků

a. Trouble Flight poskytne Affiliate přístup k panelu Affiliate Programu, kde může Affiliate sledovat aktivitu.

b. Trouble Flight zaplatí Affiliate provize na základě platných nároků otevřených prostřednictvím unikátního odkazu poskytnutého klientům Affiliate.

c. Trouble Flight zobrazí částku provize vydělanou Affiliate v panelu Affiliate Programu Affiliate do 30 pracovních dnů od přijetí platby kompenzace od letecké společnosti.

d. Affiliate požádá o platbu provize prostřednictvím panelu Affiliate Programu nahráním faktury. Affiliate poskytne Trouble Flight své úplné a pravdivé bankovní údaje, aby mohl platbu obdržet. Trouble Flight nenese odpovědnost za chyby při platbě vyplývající z nesprávných nebo neúplných bankovních údajů poskytnutých Affiliate.

e. Trouble Flight provede platby provize bankovním převodem do 30 pracovních dnů od žádosti o platbu Affiliate. Affiliate je odpovědný za všechny daně nebo poplatky, které mohou být splatné v souvislosti s platbami obdrženými od společnosti Trouble Flight.

f. Trouble Flight provede platby provize pouze tehdy, pokud celková částka provize vydělaná Affiliate dosáhne nebo překročí Platební limit 50 eur. Pokud částka provizí vydělaných Affiliate nedosáhne tohoto limitu, Trouble Flight provize podrží, dokud částka nedosáhne tohoto limitu.

g. Affiliate může požádat o platbu provizí, jakmile dosáhne Platebního limitu, bez specifického časového omezení stanoveného společností Trouble Flight.

6. Podmínky a ukončení

a. Tento smlouva vstupuje v platnost v den přijetí Affiliate registrací do Affiliate Programu.

b. Tuto smlouvu může kteroukoliv stranu kdykoliv ukončit, s důvodem nebo bez důvodu.

c. Affiliate může kdykoliv ukončit účast v Affiliate Programu prostřednictvím panelu Programu.

d. Trouble Flight si vyhrazuje právo tuto smlouvu nebo účast Affiliate v Affiliate Programu kdykoliv, s důvodem nebo bez důvodu, pozastavit nebo ukončit.

e. Ukončení této smlouvy povede k ukončení práva Affiliate účastnit se Affiliate Programu a obdržet provizi za nároky podané prostřednictvím jeho unikátního odkazu.

f. Všechna ustanovení této smlouvy týkající se omezení odpovědnosti, odškodnění, důvěrnosti a dalších podobných omezení, jakož i ustanovení týkající se platby provizí, budou i nadále platit po ukončení této smlouvy.

g. Affiliate uznává, že porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy může vést ke ztrátě práva účastnit se Affiliate Programu a ke ztrátě jakékoli provize splatné Affiliate.

7. Konečné ustanovení

a. Tato smlouva se řídí rumunským právem. Všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů vyplývajících z nebo v souvislosti s jejím výkladem, neplatností, plněním nebo ukončením, a spory týkající se opomenutí podle této smlouvy nebo přizpůsobení se vznikajícím okolnostem, budou řešeny příslušným rumunským soudem v souladu s ustanoveními rumunského práva.

b. Tato smlouva byla připravena v anglickém jazyce. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo rozporů mezi přeloženými verzemi má přednost anglická verze smlouvy a bude řídící verzí pro účely výkladu.