Politika e Privatësisë dhe Cookies

Doorify Tech S.R.L. është e angazhuar të respektojë privatësinë tuaj dhe të mbrojë të dhënat tuaja personale.

Në këtë Politikë të Privatësisë, “Doorify Tech”, “ne”, “neve” ose “tona” do të thotë Doorify Tech S.R.L., e regjistruar në Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Rumani me nr regjistrimi 43484575; “ju” ose “juaji” do të thotë ju, personi që na jep të dhënat personale; dhe “të dhënat personale” do të kenë kuptimin e caktuar në Nenin 4 të Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit.

Të gjitha të dhënat personale merren, mbahen dhe përpunohen nga Doorify Tech, në përputhje me këtë Politikë, me të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse për mbrojtjen e të dhënave që janë të zbatueshme për Doorify Tech (përfshirë, pa kufizim, Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit (“GDPR”)), dhe me të gjitha kushtet e lidhura me mbrojtjen e të dhënave në çdo marrëveshje ose kontratë që është në fuqi ndërmjet jush dhe Doorify Tech në lidhje me furnizimin nga ana jonë për ju të shërbimeve dhe/ose produkteve.

Vendndodhja kryesore e Doorify Tech për qëllime të GDPR do të jetë Rumania (Evropë). Kur ju kërkojmë të siguroni të dhëna personale të caktuara, atëherë mund të jeni të sigurt se ato do të përdoren vetëm në përputhje me këtë Politikë. Kjo Politikë zbatohet për të dhënat personale që ju i ofroni, që ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë në lidhje me marrëdhënien tuaj me ne si një klient ose klient potencial, përfshirë kur dorëzoni një kërkesë me ne, përdorni faqen tonë të internetit, agjentët e shërbimit dhe/ose një kërkesë rezulton në përdorimin e shërbimeve të ofruara nga palët e treta (të tilla si avokatë, organe të zbatimit kombëtar, linja ajrore dhe transportues të tjerë, hotele, kompani të qiradhënies së makinave).

Kjo Politikë zbatohet për ju nëse përdorni shërbimet ose produktet tona në mënyrë rastësore, ose jeni regjistruar për të përdorur ndonjë nga shërbimet ose produktet tona, ose keni hyrë në një kontratë me ne në lidhje me furnizimin nga ana jonë për ju të shërbimeve dhe/ose produkteve.

Kjo Politikë është në fuqi që nga “Data Efektive” që shfaqet në fund të kësaj Politike. Përdorni “Datën e Fundit të Rishikimit” që shfaqet në fund të kësaj Politike për të përcaktuar kur kjo Politikë është përditësuar së fundmi. Kjo Politikë është e vlefshme që nga “Data e Fundit të Rishikimit”.

Ne rezervojmë të drejtën, me diskrecionin tonë të plotë dhe absolut, të ndryshojmë ose modifikojmë këtë Politikë në çdo kohë. Çdo ndryshim ose modifikim i tillë do të hyjë në fuqi kur postohet në këtë faqe. Ju lutemi kontrolloni periodikisht këtë faqe për t'u siguruar që jeni dakord me çdo ndryshim ose modifikim të tillë. Është në interesin tuaj të hyni rregullisht në këtë faqe për të parë versionin më të fundit të kësaj Politike. Nëse bëjmë një ndryshim ose modifikim të kësaj Politike, mund, kur është e përshtatshme dhe kur është e mundur me diskrecionin tonë të plotë, t'ju njoftojmë me një njoftim në faqen tonë të internetit ose me çdo mënyrë tjetër të njoftimit që e konsiderojmë të përshtatshme. Qasja juaj e vazhdueshme në ose përdorimi i ndonjë prej shërbimeve ose produkteve tona ose blerja juaj e ndonjë prej produkteve ose shërbimeve tona ose vazhdimi juaj i furnizimit me të dhëna personale për ne pas çdo ndryshimi ose modifikimi të kësaj Politike do të konsiderohet si pranim nga ana juaj për t'u lidhur me çdo ndryshim ose modifikim të tillë.

Qasja juaj në ose përdorimi i ndonjë prej shërbimeve ose produkteve tona dhe blerja juaj e ndonjë prej produkteve ose shërbimeve tona është krejtësisht vullnetare. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë Politikë, pasi qasja juaj në ose përdorimi i ndonjë prej shërbimeve ose produkteve tona dhe blerja juaj e ndonjë prej produkteve ose shërbimeve tona përbën pranim nga ana juaj të të gjitha kushteve dhe praktikave të përshkruara në këtë Politikë, duke përfshirë, pa kufizim, mbledhjen, përdorimin, përpunimin dhe zbulimin e të dhënave tuaja personale siç përshkruhet në këtë Politikë. Ju lutemi mos hyni ose përdorni asnjë prej shërbimeve ose produkteve tona ose mos blini asnjë prej shërbimeve ose produkteve tona nëse nuk jeni dakord me asnjë pjesë të kësaj Politike.

Çfarë llojesh të dhënash personale mbledhim?

Ne mbledhim të dhëna personale rreth jush, rreth planeve tuaja të udhëtimit, rreth mënyrës se si përdorni shërbimet dhe produktet tona, dhe rreth mënyrës se si përdorni faqet tona të internetit, qendrat e thirrjeve dhe aplikacionet mobile, dhe këto të dhëna personale të mbledhura përfshijnë pa kufizim:

 • Emri dhe mbiemri juaj;
  Informacioni i kontaktit përfshirë adresën e banimit dhe/ose adresën e biznesit, adresën e emailit, numrin e telefonit dhe numrin e faksit;
  Data juaj e lindjes, kombësia dhe informacioni i pasaportës kur dorëzoni një kërkesë me ne;
 • Informacion rreth planeve tuaja të udhëtimit, siç janë detajet e rezervimeve tuaja, itinerari i udhëtimit, parregullsitë e fluturimit që ndodhën gjatë udhëtimit tuaj ajror, detajet e ndonjë ndihme shtesë që kërkoni dhe informacione të tjera të lidhura me ndërprerjen e fluturimit tuaj;
 • Informacion rreth shërbimeve që ju kemi ofruar në të kaluarën, përfshirë kërkesat tuaja të mëparshme për kompensim, etj.
 • Pozicioni juaj gjeografik;
 • Informacion rreth përdorimit të faqeve tona të internetit, përfshirë informacionin se cilat faqe shihni;
 • Informacion rreth ndërveprimeve që keni me ne dhe stafin tonë;
 • Informacioni juaj financiar (përfshirë, por pa u kufizuar në numrin e llogarisë bankare) i cili është i nevojshëm për ne që t'ju ofrojmë produktin ose shërbimin e kërkuar dhe të transferojmë shumën e kompensimit nga linja ajrore;
 • Informacion të tjera që mund të kërkohen nga ne, për të përmbushur detyrimet që lindin nga çdo kontratë e lidhur ndërmjet jush dhe nesh, dhe/ose për të kryer sondazhe të klientëve dhe/ose oferta.

Këto të dhëna personale mund të përfshijnë informacione që ju na jepni drejtpërdrejt si dhe informacione që ne mbledhim kur përdorni produktet ose shërbimet tona.

Kur dhe pse mbledhim të dhëna personale të ndjeshme?

Kategoritë e caktuara të të dhënave personale, të tilla si ato për racën, etninë, fenë ose shëndetin, konsiderohen “të dhëna personale të ndjeshme” sipas ligjeve të zbatueshme. Të dhënat personale të ndjeshme do të përpunohen vetëm kur:

kërkoni ndihmë mjekësore specifike nga një operator, siç është ofrimi i ndihmës me karrocë ose oksigjen, ose, kërkoni leje për të fluturuar me një gjendje mjekësore ose sepse jeni shtatzënë, ose,

ju keni zgjedhur të ofroni informacione të tilla për ne (ose një ofrues shërbimi si transportuesit ajrorë, ofruesit e akomodimit, kompanitë e qiradhënies së makinave, ose çdo tjetër i zbatueshëm). Duke dhënë çdo të dhënë personale që është, ose mund të konsiderohet “të dhëna personale të ndjeshme”, ju shprehimisht pranoni që ne mund të mbledhim, përdorim, ndajmë me palët e treta dhe transferojmë të dhëna të tilla, brenda dhe jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, në përputhje me këtë Politikë.

Për çfarë përdorim të dhënat tuaja personale?

Ne ruajmë, trajtojmë, dërgojmë dhe përgjithësisht përpunojmë të dhënat personale për t'ju ofruar shërbimin më të mirë, dhe në veçanti për arsyet e mëposhtme:

 • Do të na duhet të përdorim të dhënat personale për të përmbushur kërkesën tuaj dhe për të ofruar: kërkesën për kompensim, komunikimin me linjat ajrore, komunikimin me organet kombëtare të zbatimit të linjës ajrore të përfshirë, përfaqësimin e interesave tuaja në gjykatë nëse do të jetë rasti, ndihmën ligjore të ofruar nga palët e treta të tilla si avokatët.
 • Për qëllimet e kontabilitetit dhe faturimit
 • Për të përmbushur detyrimet dhe/ose për të zbatuar të drejtat që lindin nga çdo kontratë e lidhur ndërmjet jush dhe nesh;
 • Për mbajtjen e të dhënave të brendshme dhe administrimin e përgjithshëm të të dhënave tuaja nga ana jonë që mund të përfshijë për shembull, kontabilitet dhe faturim, auditim, etj.
 • Për qëllime sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja personale të mbajtura dhe/ose të përpunuara nga ne;
 • Për trajnimet e punonjësve tanë në lidhje me ofrimin e shërbimit dhe produkteve tona për ju;
 • Për analizë statistike;
 • Për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona;
 • Për qëllime të përgjithshme të marketingut kur na keni njoftuar që pranoni të merrni informacion rreth nesh dhe shërbimeve tona, produkteve dhe ofertave;
 • Herë pas here, ne gjithashtu mund të përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju kontaktuar për komentet tuaja mbi shërbimet tona dhe shërbimet e ofruesve të palëve të treta për të na ndihmuar në përmirësimin dhe zhvillimin e tyre, dhe për të ofruar shërbime të përshtatura sipas kërkesave tuaja dhe për t'ju trajtuar më personalisht, për shembull:
  • për të dërguar mesazhe dhe informacione që mendojmë se janë të rëndësishme dhe mund të jenë me interes për ju.
  • për të personalizuar dhe përshtatur përvojën tuaj të kërkesës për kompensim.

Kujt ia ndajmë të dhënat tuaja personale?

Ne mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale (dhe çdo të dhënë personale të palës së tretë të dhënë nga ju për ne) tek:

 • operatorët ajrorë, transportuesi aktual dhe palë të tjera të treta për të realizuar detyrimet tona sipas çdo kontrate të lidhur ndërmjet jush dhe nesh për ofrimin e shërbimeve;
 • kompanitë që punojnë me ne bazuar në një partneritet ligjor dhe transparent
 • përfaqësuesit tanë të autorizuar;
 • palët e treta:
  • nëse jemi të detyruar të zbulojmë të dhëna të tilla personale për të përmbushur çdo detyrim ose kërkesë ligjore ose rregullatore;
  • për të realizuar dhe/ose zbatuar kushtet dhe termat e çdo kontrate të lidhur ndërmjet jush dhe nesh;
  • për të mbrojtur të drejtat dhe sigurinë tonë (përfshirë shkëmbimin e informacionit me palët e treta për qëllime të mbrojtjes nga mashtrimi)
  • Të gjithë transportuesit janë të detyruar nga ligjet në disa vende që t'u japin agjencive të kontrollit të kufirit dhe autoriteteve të tjera publike qasje në informacionin e rezervimeve dhe udhëtimit dhe të dhëna të tjera personale. Prandaj, çdo informacion që mbajmë për ju dhe planet tuaja të udhëtimit mund t'i zbulohet doganës, imigracionit dhe autoriteteve publike të çdo vendi në itinerarin tuaj.
  • Përveç kësaj, ligjet në disa vende kërkojnë që transportuesit të mbledhin informacionin e pasaportës dhe informacionin e lidhur për të gjithë pasagjerët që kanë bërë një fluturim dhe pretendojnë kompensim. Kur kërkohet, Doorify Tech do të sigurojë këtë informacion për transportuesit ajrorë me pranim dhe kuptim të rregullimit të mbrojtjes së të dhënave.

Kur mbledhim të dhëna personale për ju?

Ne mbledhim të dhëna personale për ju kur përdorni shërbimet ose produktet tona (qoftë të ofruara drejtpërdrejt nga ne ose nga një ofrues tjetër ose transportues), kur kërkoni kompensim me ne, dhe kur përdorni faqen tonë të internetit, kontaktoni agjentët tanë ose aplikacionet mobile. Më poshtë janë disa shembuj se kur mbledhim të dhëna personale për ju:

 • kur kërkoni dhe dorëzoni shërbimet e kërkesës për kompensim në faqen tonë të internetit
 • kur kërkoni dhe dorëzoni shërbimet e kërkesës për kompensim përmes kanaleve tona të tjera të shitjes, si përmes një agjenti
 • kur kontaktoni agjentët tanë të shërbimit ose përfaqësuesit e shitjeve
 • nëse përfundoni një anketë të klientit ose na ofroni komente
 • nëse zgjidhni të ndërveproni me ne përmes mediave sociale

Si i përdorim cookies

Cookies janë një sasi e vogël të dhënash të dërguara nga serveri, të cilat më pas ruhen në diskin e ngurtë të kompjuterit tuaj. Ne mund të mbledhim informacion rreth kompjuterit tuaj, përfshirë kur është në dispozicion adresa juaj IP, sistemi operativ dhe lloji i shfletuesit, për administrimin e sistemit. Kjo është një e dhënë statistikore për veprimet dhe modelet e shfletimit të përdoruesve tanë dhe nuk identifikon asnjë individ. Për të njëjtën arsye, ne mund të marrim informacion rreth përdorimit të përgjithshëm të internetit nga ju duke përdorur një skedar cookie i cili ruhet në diskin e ngurtë të
kompjuterit tuaj. Cookies na ndihmojnë të përmirësojmë shërbimet tona dhe të ofrojmë një shërbim më të mirë dhe më të personalizuar.

Ju mund të fshini të gjitha cookies që janë tashmë në kompjuterin tuaj dhe mund të refuzoni të pranoni cookies duke aktivizuar cilësimin në shfletuesin tuaj që ju lejon të refuzoni cilësimin e cookies. Megjithatë, nëse zgjidhni këtë cilësim mund të mos jeni në gjendje të hyni në pjesë të caktuara të shërbimeve tona. Përveç nëse keni rregulluar cilësimin e shfletuesit tuaj në mënyrë që të refuzojë cookies, sistemi ynë do të lëshojë cookies kur të hyni në shërbimet tona, përveç nëse cookies që do të lëshohen kërkojnë pëlqimin tuaj të informuar.

Siguria, ruajtja dhe transferimi

Ne jemi të angazhuar të sigurojmë që të dhënat tuaja personale janë të sigurta në çdo kohë. Ne kemi në vend procedurat e duhura fizike, elektronike dhe menaxheriale për të mbrojtur dhe siguruar të dhënat personale që mbledhim.

Të gjithë punonjësit tanë dhe palët e treta me qasje në të dhënat tuaja personale dhe/ose që janë të lidhura me përpunimin e atyre të dhënave janë të detyruar me kontratë të respektojnë konfidencialitetin e të dhënave tuaja personale.

Të dhënat tuaja personale do të ruhen në dhe do të përpunohen nga sistemet tona dhe mund të ruhen gjithashtu në dhe përpunohen nga sistemet e një përpunuesi të të dhënave të palëve të treta të caktuar nga ne.

Të dhënat personale që mbledhim nga ju mund të transferohen, dhe të ruhen në një destinacion jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (“EEA”). Ato gjithashtu mund të përpunohen nga punonjës që operojnë jashtë EEA-së që punojnë për një nga furnizuesit tanë. Duke dorëzuar të dhënat tuaja personale, ju pranoni këtë transferim, ruajtje ose përpunim. Ne do të marrim të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që të dhënat tuaja personale të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë, GDPR dhe çdo ligj që lidhet me mbrojtjen e të dhënave që është i zbatueshëm për Doorify Tech S.R.L.

Tërheqja e Pëlqimit

Nëse tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë, kjo mund të nënkuptojë se ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë të gjitha ose pjesë të produkteve ose shërbimeve që keni kërkuar nga ne (për shembull: nëse dorëzoni një kërkesë për kompensim dhe para se të paguhet shuma e kompensimit ju tërhiqni pëlqimin për përpunimin e disa të dhënave tuaja personale që janë të nevojshme për kryerjen e transferit, atëherë nuk do të jemi në gjendje të përfundojmë shërbimin). Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm që në këto rrethana nuk do të jeni në gjendje
të merrni një rimbursim të ndonjë tarifave ose shumave që keni paguar, përveç nëse janë përcaktuar kushte të ndryshme. Nga ana tjetër, për shembull, nëse tërhiqni pëlqimin për të na dërguar komunikime marketingu, atëherë tërheqja e tillë nuk duhet të ketë ndonjë efekt mbi shërbimin e ofruar për ju.

Transmetimi i informacionit mbi internet

Për fat të keq, transmetimi i informacionit përmes internetit nuk është plotësisht i sigurt. Edhe pse ne do të bëjmë më të mirën për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja të transmetuara në Shërbimet tona; çdo transmetim është në rrezikun tuaj. Pasi të kemi marrë të dhënat tuaja personale, do të përdorim procedura strikte dhe karakteristika sigurie për të përpjekur të parandalojmë qasjen e paautorizuar.

Lidhje me faqet e internetit të palëve të treta

Faqet tona të internetit, shërbimet online dhe aplikacionet mobile mund, nga koha në kohë, të përmbajnë lidhje me dhe nga faqet e internetit të rrjeteve tona partnere, reklamuesve dhe bashkëpunëtorëve. Nëse ndiqni një lidhje me ndonjë nga këto faqe interneti, ju lutemi të vini re se këto faqe interneti dhe çdo shërbim që mund të jenë të aksesueshme përmes tyre kanë politikat e tyre të privatësisë dhe se ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për këto politika ose për çdo të dhënë personale që mund të mbledhen përmes këtyre faqeve të internetit ose shërbimeve. Ju këshillohet të kontrolloni këto politika përpara se të dërgoni çdo të dhënë personale në këto faqe interneti ose të përdorni këto shërbime.

Sigurimi i informacionit për dikë tjetër

Nëse po siguroni të dhëna personale për ne rreth dikujt tjetër ju konfirmoni që ata ju kanë emëruar për të vepruar për ta, për të dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tyre personale, dhe që i keni informuar ata për identitetin tonë, për këtë Politikë, dhe për qëllimet (siç janë përshkruar në këtë Politikë) për të cilat do të përpunohen të dhënat e tyre personale.

Si të qaseni, të rishikoni, të transferoni dhe të fshini të dhënat tuaja personale

Ne do të bëjmë të dhënat tuaja personale të disponueshme për ju për rishikim sipas një kërkese të thjeshtë nga ju. Nëse na thoni se të dhënat personale që mbajmë për ju janë të pasakta ose janë përdorur në mënyrë të papërshtatshme, ne do të korrigjojmë, përditësojmë ose fshijmë ato të dhëna personale siç është e përshtatshme. Ju gjithashtu keni të drejta të tjera si e drejta për të kërkuar nga ne fshirjen e të dhënave personale ose kufizimin e përpunimit ose për të kundërshtuar përpunimin dhe e drejta për transferueshmërinë e të dhënave. Për informacion rreth mënyrës se si të qaseni në të dhënat tuaja personale dhe për ushtrimin e të drejtave tuaja, ju lutemi kontaktoni contact(at)troubleflight.com.

Ankesa, ligji i zbatueshëm, Juridiksioni dhe Ndashmëria

Nëse kjo Politikë është përfshirë me referencë në një kontratë që ka zgjedhjen e saj të ligjit dhe juridiksionit, atëherë çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me pranimin, interpretimin ose respektimin e kësaj Politike do t'i nënshtrohet ligjit qeverisës të asaj kontrate. Ju gjithashtu keni të drejtën të paraqisni një ankesë me një autoritet mbikëqyrës të themeluar brenda EEA. Lista e detajeve të kontaktit të autoriteteve mbikëqyrëse brenda EEA është në dispozicion këtu.

Detaje të mëtejshme

Detaje të mëtejshme rreth të drejtave tuaja sipas GDPR mund të aksesohen këtu.