Polityka prywatności i plików cookie

Doorify Tech S.R.L. zobowiązuje się do poszanowania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych.

W niniejszej Polityce Prywatności "Doorify Tech", "my", "nas" lub "nasz" oznacza Doorify Tech S.R.L., zarejestrowaną pod adresem Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Rumunia pod numerem rejestracyjnym 43484575; "Ty" lub "Twój" oznacza Ciebie, osobę, która dostarcza nam dane osobowe; a "dane osobowe" mają znaczenie przypisane im w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Wszystkie dane osobowe są pozyskiwane, przechowywane i przetwarzane przez Doorify Tech, zgodnie z niniejszą Polityką, wszelkimi prawami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do Doorify Tech (w tym, bez ograniczeń, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ("RODO")), oraz wszelkimi warunkami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zawartymi w jakimkolwiek porozumieniu lub umowie obowiązującej między Tobą a Doorify Tech w związku z dostarczaniem przez nas Tobie usług i/lub produktów.

Główną siedzibą Doorify Tech dla celów RODO jest Rumunia (Europa). Kiedy prosimy Cię o dostarczenie określonych danych osobowych, możesz być pewien, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Twoich danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i w inny sposób przetwarzamy w związku z Twoją relacją z nami jako klientem lub potencjalnym klientem, w tym gdy zgłaszasz u nas roszczenie, korzystasz z naszej strony internetowej, agentów serwisowych i/lub gdy w wyniku roszczenia korzystasz z usług osób trzecich (takich jak prawnicy, Krajowe Organy Egzekucyjne, linie lotnicze i inni przewoźnicy, hotele, firmy wynajmujące samochody).

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Ciebie niezależnie od tego, czy korzystasz z naszych usług lub produktów dorywczo, czy zarejestrowałeś się w celu korzystania z naszych usług lub produktów, czy też zawarłeś z nami umowę dotyczącą świadczenia przez nas na Twoją rzecz usług i/lub produktów.

Niniejsze Zasady obowiązują od "Daty wejścia w życie", która znajduje się na dole niniejszych Zasad. Aby ustalić, kiedy ostatnio była ona aktualizowana, użyj "Daty ostatniej aktualizacji" znajdującej się na dole niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka jest aktualna od "Daty ostatniej aktualizacji".

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na tej stronie. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony, aby upewnić się, że zgadzasz się z takimi zmianami lub modyfikacjami. W Twoim własnym interesie leży regularne odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej Polityki. Jeśli wprowadzimy zmiany lub modyfikacje do niniejszej Polityki, możemy, tam gdzie jest to stosowne i możliwe, według naszego uznania, powiadomić Cię za pomocą komunikatu na naszej stronie internetowej lub w inny sposób, który uznamy za stosowny. Twój dalszy dostęp lub korzystanie z jakichkolwiek naszych usług lub produktów, zakup jakichkolwiek naszych produktów lub usług, lub dalsze przekazywanie nam danych osobowych po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub modyfikacji w niniejszej Polityce będą uznawane za Twoją zgodę na związanie się takimi zmianami lub modyfikacjami.

Twój dostęp do naszych usług i produktów lub korzystanie z nich, a także zakup któregokolwiek z naszych produktów lub usług jest całkowicie dobrowolny. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ dostęp do lub korzystanie z naszych usług lub produktów oraz zakup któregokolwiek z naszych produktów lub usług oznacza akceptację wszystkich warunków i praktyk opisanych w niniejszej Polityce, w tym, bez ograniczeń, gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką. Prosimy nie uzyskiwać dostępu do naszych usług lub produktów ani nie korzystać z nich, a także nie nabywać żadnych usług lub produktów, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki.

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

Zbieramy dane osobowe o Tobie, o Twoich planach podróży, o tym, jak korzystasz z naszych usług i produktów oraz o tym, jak korzystasz z naszych stron internetowych, centrów obsługi telefonicznej i aplikacji mobilnych, a zebrane w ten sposób dane osobowe obejmują m.in:

 • Twoje imię i nazwisko;
  dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania i/lub adres służbowy, adres e-mail, numer telefonu i numer faksu;
  Twoją datę urodzenia, narodowość i informacje o paszporcie, gdy składasz u nas roszczenie;
 • Informacje o Twoich planach podróży, takie jak szczegóły rezerwacji, trasa podróży, nieprawidłowości podczas lotu, szczegóły dotyczące dodatkowej pomocy, której potrzebujesz i inne informacje związane z zakłóceniem lotu;
 • Informacje o usługach, które świadczyliśmy Ci w przeszłości, w tym Twoje poprzednie roszczenia o odszkodowanie itp.
 • Twoje położenie geograficzne;
 • Informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych stron internetowych, w tym informacje o przeglądanych stronach;
 • Informacje o interakcjach z nami i naszym personelem;
 • Twoje informacje finansowe (w tym między innymi numer konta bankowego), które są nam niezbędne do dostarczenia Ci żądanego produktu lub usługi oraz do pobrania kwoty odszkodowania od linii lotniczej;
 • Inne informacje, które mogą być nam potrzebne do wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych między Tobą a nami i/lub do przeprowadzenia badań opinii klientów i/lub ofert.

Dane osobowe mogą obejmować informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio, jak również informacje, które zbieramy, gdy korzystasz z naszych produktów lub usług.

Kiedy i dlaczego gromadzimy "wrażliwe dane osobowe"?

Niektóre kategorie danych osobowych, takie jak dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia, są uważane za "wrażliwe dane osobowe" w rozumieniu obowiązującego prawa. 

gdy poprosiłeś o specjalną pomoc medyczną ze strony operatora, taką jak zapewnienie pomocy dla wózka inwalidzkiego lub tlenu, lub poprosiłeś o zgodę na lot z powodu choroby lub ciąży, lub w inny sposób zdecydowałeś się przekazać takie informacje nam (lub usługodawcom, takim jak przewoźnicy lotniczy, firmy oferujące zakwaterowanie, firmy wynajmujące samochody lub inne mające zastosowanie). Podając jakiekolwiek dane osobowe, które są lub mogą być uznane za "wrażliwe dane osobowe", wyraźnie wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie osobom trzecim i przekazywanie takich danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim, zgodnie z niniejszą Polityką.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy, obsługujemy, wysyłamy i ogólnie przetwarzamy dane osobowe, aby zapewnić Ci jak najlepsze usługi, a w szczególności z następujących powodów:

 • Będziemy musieli wykorzystać dane osobowe, aby zrealizować Twoje żądanie i zapewnić Ci: roszczenie o odszkodowanie, komunikację z liniami lotniczymi, komunikację z Krajowymi Organami Egzekwowania Prawa zaangażowanych linii lotniczych, reprezentowanie Twoich interesów w sądzie, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, pomoc prawną świadczoną przez osoby trzecie, takie jak prawnicy.
 • Dla celów księgowych i rozliczeniowych. 
 • Wykonywanie obowiązków i/lub egzekwowanie praw wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami;
 • Dla celów prowadzenia wewnętrznych rejestrów i ogólnego administrowania przez nas Twoimi rejestrami, co może obejmować na przykład księgowość i rozliczenia, audyt itp. 
 • W celach bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przechowywane i/lub przetwarzane przez nas;
 • Do szkolenia naszych pracowników w zakresie dostarczania Ci naszych usług i produktów; 
 • Do analizy statystycznej;
 • Do ulepszania naszych produktów i usług; 
 • Do naszych ogólnych celów marketingowych, w przypadku gdy powiadomiłeś nas, że zgadzasz się na otrzymywanie informacji o nas, naszych usługach, produktach i ofertach;
 • Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat naszych usług i usług dostawców zewnętrznych, aby pomóc nam w ich ulepszaniu i rozwoju oraz aby świadczyć usługi dostosowane do Twoich wymagań i traktować Cię bardziej osobiście, na przykład aby dostarczać wiadomości i informacje, które naszym zdaniem są istotne i mogą Cię zainteresować. Aby spersonalizować i dostosować Twoje doświadczenia związane z roszczeniami odszkodowawczymi.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe (oraz wszelkie dane osobowe osób trzecich, które zostały nam przekazane przez Ciebie):

 • operatorom lotniczym, przewoźnikowi faktycznemu i innym osobom trzecim w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej między Tobą a nami o świadczenie usług;
 • firmom, które współpracują z nami na podstawie legalnego i przejrzystego partnerstwa; 
 • naszym upoważnionym przedstawicielom;
 • osobom trzecim:
  • jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych osobowych w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku lub prośby prawnej lub regulacyjnej; w celu wykonania i/lub egzekwowania warunków jakiejkolwiek umowy zawartej między Tobą a nami; w celu ochrony naszych praw i bezpieczeństwa (w tym poprzez wymianę informacji z osobami trzecimi w celu ochrony przed oszustwami). Wszyscy przewoźnicy są zobowiązani przez prawo w kilku krajach do udostępnienia agencjom kontroli granicznej i innym władzom publicznym informacji o rezerwacji i podróży oraz innych danych osobowych. Dlatego wszelkie informacje, które posiadamy o Tobie i Twoich planach podróży mogą być ujawnione służbom celnym, imigracyjnym i władzom publicznym każdego kraju na trasie Twojej podróży. Ponadto, prawo w kilku krajach wymaga od przewoźników zbierania informacji o paszportach i innych danych dla wszystkich pasażerów, którzy skorzystali z lotu i ubiegają się o odszkodowanie. Gdy będzie to wymagane, Doorify Tech przekaże te informacje przewoźnikom lotniczym, akceptując i rozumiejąc przepisy o ochronie danych osobowych.

Kiedy zbieramy dane osobowe na Twój temat?

Zbieramy dane osobowe na Twój temat, gdy korzystasz z naszych usług lub produktów (dostarczanych bezpośrednio przez nas lub przez innego dostawcę lub przewoźnika), gdy ubiegasz się u nas o odszkodowanie oraz gdy korzystasz z naszej strony internetowej, kontaktujesz się z naszymi agentami lub korzystasz z aplikacji mobilnych. Poniżej przedstawiamy przykłady sytuacji, w których gromadzimy dane osobowe na Twój temat:

 • gdy ubiegasz się o odszkodowanie i składasz wniosek o odszkodowanie na naszej stronie internetowej;

 • gdy ubiegasz się o odszkodowanie i składasz wniosek o odszkodowanie za pośrednictwem naszych innych kanałów sprzedaży, takich jak agent;

 • gdy kontaktujesz się z naszymi agentami obsługi lub przedstawicielami handlowymi;

 • gdy wypełniasz ankietę dla klienta lub przekazujesz nam informacje zwrotne;

 • gdy decydujesz się na interakcję z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie to niewielka ilość danych wysyłanych z serwera, które są następnie zapisywane na dysku twardym Twojego komputera. Możemy zbierać informacje o Twoim komputerze, w tym, jeśli to możliwe, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, w celu administrowania systemem. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców przeglądania stron przez naszych użytkowników, które nie identyfikują żadnej osoby. Z tego samego powodu możemy uzyskać informacje o ogólnym sposobie korzystania z Internetu przez użytkownika za pomocą pliku cookie, który jest przechowywany na dysku twardym komputera. Pliki cookie pomagają nam udoskonalać nasze usługi oraz zapewniać lepsze i bardziej spersonalizowane usługi.

Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Twoim komputerze, a także możesz odmówić przyjmowania plików cookie, aktywując w swojej przeglądarce ustawienia pozwalające na odmowę przyjmowania plików cookie. Jeśli jednak wybierzesz to ustawienie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszych usług. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wydawał pliki cookie podczas logowania się do naszych usług, chyba że pliki cookie, które mają być wydawane, wymagają Twojej świadomej zgody.

Bezpieczeństwo, przechowywanie i przekazywanie danych

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były zawsze bezpieczne. Stosujemy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas danych osobowych.

Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie mające dostęp do Twoich danych osobowych i/lub związane z przetwarzaniem tych danych są zobowiązani umową do przestrzegania poufności Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez nasze systemy, a także mogą być przechowywane i przetwarzane przez systemy wyznaczonych przez nas zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane.

Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla jednego z naszych dostawców. Podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką, RODO oraz wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, które mają zastosowanie do Doorify Tech S.R.L..

Wycofanie zgody

Jeśli w dowolnym momencie wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie dostarczyć wszystkich lub części produktów lub usług, o które prosiłeś (przykład: jeśli złożysz wniosek o odszkodowanie i przed wypłatą kwoty odszkodowania wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych, które są niezbędne do wykonania przekazu, nie będziemy mogli zrealizować usługi). Z drugiej strony, jeśli na przykład wycofasz swoją zgodę na wysyłanie przez nas informacji marketingowych, takie wycofanie nie powinno mieć żadnych skutków dla świadczonych na Twoją rzecz usług.

Przekazywanie informacji przez Internet

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszych Usług; wszelkie przesyłanie odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych osobowych będziemy stosować ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Nasze strony internetowe, usługi online i aplikacje mobilne mogą od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli skorzystasz z linku do którejkolwiek z tych stron, pamiętaj, że te strony i wszelkie usługi, które mogą być dostępne za ich pośrednictwem, mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki ani za żadne dane osobowe, które mogą być gromadzone za pośrednictwem tych stron lub usług. Zaleca się, abyś sprawdził te zasady przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony lub skorzystaniem z tych usług.

Dostarczanie informacji o kimś innym

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe dotyczące innej osoby, potwierdzasz, że osoba ta wyznaczyła Cię do działania w jej imieniu, do wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych oraz że poinformowałeś ją o naszej tożsamości, o niniejszych Zasadach oraz o celach (określonych w niniejszych Zasadach), dla których jej dane osobowe będą przetwarzane.

Jak uzyskać dostęp, przeglądać, przenosić i usuwać swoje dane osobowe

Udostępnimy Ci Twoje dane osobowe do wglądu na podstawie zwykłej prośby z Twojej strony. Jeśli poinformujesz nas, że dane osobowe, które posiadamy na Twój temat są nieprawidłowe lub są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, odpowiednio poprawimy, uaktualnimy lub usuniemy takie dane osobowe. Masz również inne prawa, takie jak prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Aby uzyskać informacje o tym, jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i jak korzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem contact(at)troubleflight.com.

Skarga, prawo właściwe, jurysdykcja i rozdzielność majątkowa

Jeśli niniejsza Polityka jest włączona przez odniesienie do umowy, która ma własny wybór prawa i jurysdykcji, wówczas wszelkie spory wynikające z lub związane z akceptacją, interpretacją lub przestrzeganiem niniejszej Polityki będą podlegały prawu właściwemu dla tej umowy. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego mającego siedzibę na terenie EOG. Lista danych kontaktowych organów nadzorczych w EOG jest dostępna tutaj.

Dalsze szczegóły

Więcej informacji na temat Twoich praw wynikających z RODO znajdziesz ​​tutaj.