Kompensim për fluturim të mbingarkuar

Overbooking ndodh kur kompanitë ajrore shesin më shumë bileta sesa vende të disponueshme në aeroplan. Sigurohuni që të keni të gjitha dokumentet gati dhe na lini që t'ju marrim kompensimin deri në 600 EUR!

Kur shkoni në një takim biznesi, por në vend të kësaj ju ofrohet një fluturim nesër dhe një kupon prej 100 EUR, dita qartë nuk shkon ashtu siç planifikuat.

Overbooking zakonisht ndodh kur linjat ajrore shesin më shumë bileta sesa vende në aeroplan. Kjo është një praktikë e zakonshme bazuar në statistika që tregojnë se mesatarisht 10 pasagjerë në disa rrugë nuk shfaqen për fluturim. Çdo linjë ajrore monitoron rrugët me shkallën më të lartë të mosprezencës dhe merr vendime brenda kompanisë.

Çfarë duhet të bëni nëse ju mohohet hipja për shkak të overbooking?

Së pari, mos hiqni dorë nga vendi juaj vullnetarisht. Ju mund të ofrohet një kupon, milje, pikë ose përfitime të tjera, megjithatë nëse e pranoni mund të humbni të drejtën tuaj për kompensim. Gjithmonë duhet të krahasoni vlerën e këtyre përfitimeve me kompensimin zyrtar që ju takon sipas ligjit. Më poshtë mund të shihni shumat e kompensimit të rregulluara për overbooking në Evropë.

 

Distanca Kompensim
Më pak se 1500km 250 EUR
Brenda Evropës mbi 1500km 400 EUR
Fluturime jo brenda BE mbi 3500km 600 EUR
Fluturime jo brenda BE 1500-3500km 400 EUR

Nëse ju ofrohet një fluturim alternativ dhe arrini me vonesë, mund të kërkoni kompensim sipas EC261/2004: kompensim për vonesë së bashku me kompensim për overbooking.

Këshillë: Nëse ju mohohet hipja për shkak të overbooking, kërkoni një konfirmim me shkrim nga përfaqësuesit e linjave ajrore në aeroport.

Cilat opsione keni në rast të overbooking?

  1. Mund të kërkoni një rimbursim të plotë nëse udhëtimi juaj nuk ka filluar ende
  2. Mund të kërkoni një biletë për kthim në aeroportin e nisjes origjinale dhe rimbursim të pjesës së pabërë të biletës (nëse mund të provoni që bileta nuk i shërben më qëllimit të udhëtimit tuaj në destinacionin përfundimtar)
  3. Mund të kërkoni një biletë në një datë tjetër sipas nevojave tuaja.
  4. Mund të merrni fluturimin alternativ të ofruar nga përfaqësuesit e linjës ajrore.

Ndryshe nga vonesat dhe anulimet e fluturimeve, ka një kompensim të rregulluar për overbooking në SHBA. Shikoni më poshtë:

Vonesa e mbërritjes 0-1h 1-2h 2-4h 4h+
Fluturimet brenda SHBA Asnjë kompensim 200% e tarifës një drejtim;
nuk mund të kalojë 675$
400% e tarifës një drejtim;
nuk mund të kalojë 1350$
200% e tarifës një drejtim;
nuk mund të kalojë 1350$
Fluturimet ndërkombëtare Asnjë kompensim 200% e tarifës një drejtim;
nuk mund të kalojë 675$
200% e tarifës një drejtim;
nuk mund të kalojë 675$
400% e tarifës një drejtim;
nuk mund të kalojë 1350$

Nëse hipja ju mohohet për shkak të overbooking në Kanada, këtu është kompensimi që ju takon:

Vonesa e mbërritjes Kompensim
0-6 orë 900 CAD
6-9 orë 1800 CAD
9+ orë 2400 CAD

Në Indi, overbooking kompensohet siç tregohet më poshtë:

Koha ndërmjet fluturimit të planifikuar
dhe fluturimit alternativ të ofruar
Kompensim
1 orë Asnjë kompensim
Brenda 24 orëve 200% e tarifës bazike një drejtim
+ tarifa e karburantit të linjës ajrore,
e kufizuar në INR 10,000
Mbi 24 orë 400% e tarifës bazike një drejtim
+ tarifa e karburantit të linjës ajrore,
e kufizuar në INR 20,000
Nëse pasagjeri refuzon fluturimin alternativ Rimbursimi i plotë i tarifës së biletës
+ kompensimi prej 400% të
tarifës bazike një drejtim
+ tarifa e karburantit të linjës ajrore,
e kufizuar në INR 20,000

Shpresojmë që të mos ndodheni në këtë situatë të papërshtatshme, megjithatë nëse ndodh, ndani me ne se çfarë ndodhi dhe ne do të mbrojmë të drejtën tuaj në emrin tuaj drejtpërdrejt me linjën ajrore.