Zasady i warunki

Niniejsze Warunki są umową pomiędzy Tobą (jako użytkownikiem strony lub klientem) a Doorify Tech S.R.L., jako operatorem strony www.troubleflight.com. Jest to regulamin, na podstawie którego Doorify Tech S.R.L. oferuje informacje, oprogramowanie i usługi na stronie troubleflight.com. Usługi Trouble Flight są oferowane tylko w przypadku, gdy klient zaakceptował niniejsze Warunki użytkowania.

1. Terminologia

1.1. "Umowa": umowa pomiędzy klientem a Doorify Tech, która została zawarta po przeczytaniu i zaakceptowaniu przez klienta Warunków użytkowania.

1.2. "Trouble Flight": Doorify Tech S.R.L., z siedzibą pod adresem Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Rumunia.

1.3. "Pełnomocnictwo": dokument, na podstawie którego Klient, z zastrzeżeniem warunków w nim zawartych, zezwala Trouble Flight na reprezentowanie go przed linią lotniczą i innymi instytucjami w związku z jego Roszczeniem.

1.4. "Roszczenie": każde roszczenie wobec linii lotniczej o odszkodowanie pieniężne zgodnie z prawem do odszkodowania na podstawie rozporządzenia europejskiego 261/2004.

1.5. "Klient": osoba, która zaakceptowała niniejsze Warunki.

1.6. "Odszkodowanie": całkowita kwota pieniężna, która ma być wypłacona przez linię lotniczą zgodnie z nakazem sądowym lub decyzją innego uprawnionego organu lub zaoferowana jako zapłata przez linię lotniczą, wynikająca z wszelkich działań podjętych przez Trouble Flight w związku z roszczeniem.

1.7. "Rozporządzenie 261/2004": Rozporządzenie europejskie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

1.8. "Kalkulator odszkodowań": podstrona na stronie www.troubleflight.com, na której każdy klient lub użytkownik może w sposób niewiążący obliczyć prawdopodobieństwo i możliwą kwotę odszkodowania. Kwota odszkodowania podana na stronie końcowej formularza nie jest prawnie wiążąca i nie stanowi oferty zawarcia umowy.

1.9. "Prowizja TroubleFlight": prowizja równa 25% (plus VAT) całkowitej kwoty odszkodowania.

1.10. "Czynności prawne": złożenie Roszczenia w sądzie lub przekazanie Roszczenia przedstawicielowi prawnemu, z którym zawarto umowę, takiemu jak adwokat lub kancelaria prawna.

1.11. "Prowizja za czynność prawną": prowizja w wysokości 50% (z podatkiem VAT) łącznej kwoty Odszkodowania, która jest pobierana razem z prowizją Trouble Flight w przypadku czynności prawnej.

2. Warunki ogólne

2.1. Warunki użytkowania są wiążące dla wszystkich klientów. Klikając na pole "Przeczytałem i zgadzam się z Warunkami Użytkowania", klient zgadza się, w pełni akceptuje i zobowiązuje się do działania zgodnie z Warunkami Użytkowania.

2.2. Identyfikacja klienta w celu odtworzenia jego oświadczenia o akceptacji Warunków Użytkowania, jak również o przystąpieniu do umowy, odbywa się poprzez sprawdzenie plików logów serwera troubleflight.com, zapisanie adresu IP klienta, jak również innych istotnych danych nieosobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

3. Umowa

3.1. Po wypełnieniu wszystkich pól na stronie "Kalkulator odszkodowań", przeczytaniu i zaakceptowaniu Warunków Użytkowania oraz wysłaniu formularza do naszego systemu, klient składa Trouble Flight prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy. Umowa istnieje tylko wtedy, gdy Trouble Flight zgodzi się na dochodzenie Roszczenia Klienta.

3.2. Klient gwarantuje, że Roszczenie nie zostało scedowane na osobę trzecią oraz że nie toczy się ani nie jest przewidywany żaden spór prawny pomiędzy Klientem a linią lotniczą w tej samej sprawie. Po podpisaniu pełnomocnictwa Klient zobowiązuje się nie zatrudniać innych osób do dochodzenia Roszczenia ani nie cedować go na nikogo innego niż TroubleFlight. Wszelkie istniejące zaangażowania lub zlecenia, jeśli takie istnieją, muszą zostać anulowane przed podpisaniem Pełnomocnictwa.

3.3. Umowa ulega rozwiązaniu, gdy:

3.3.1. Odszkodowanie zostało w całości wypłacone Trouble Flight przez linię lotniczą, a uzgodniona część Odszkodowania została przekazana Klientowi po potrąceniu wszystkich stosownych opłat,

3.3.2. odszkodowanie zostało w całości wypłacone Klientowi przez linię lotniczą, a Klient zapłacił prowizję Trouble Flight oraz, gdy ma to zastosowanie, prowizję za czynności prawne na rzecz Trouble Flight, lub

3.3.3. Trouble Flight stwierdziło, że Roszczenie nie powinno być dochodzone po przeprowadzeniu dogłębnej analizy sprawy i poinformowało Klienta, że takie Roszczenie nie będzie dochodzone.

4. Usługi Trouble Flight

4.1. Trouble Flight zajmuje się skutecznym egzekwowaniem Odszkodowania dla pasażerów lotniczych na podstawie Rozporządzenia Europejskiego 261/2004 oraz Konwencji Montrealskiej i pobiera na rzecz Trouble Flight prowizję w wysokości 25% (plus VAT) całkowitej kwoty Odszkodowania w przypadku skutecznego uzyskania Odszkodowania.

4.2. W celu uzyskania Odszkodowania od linii lotniczej, Trouble Flight sprawdza, czy Roszczenie jest uprawnione, kompletuje wszystkie dokumenty w celu złożenia Roszczenia do linii lotniczej, próbuje osiągnąć pozasądową ugodę, a w niektórych przypadkach przekazuje Roszczenie do innych instytucji (Krajowych Organów Egzekucyjnych lub organów alternatywnego rozwiązywania sporów). Jeśli żaden z tych środków nie doprowadzi do sukcesu lub w przypadku, gdy linia lotnicza w ogóle odrzuci reprezentację Trouble Flight, Trouble Flight rozpocznie działania prawne, składając Roszczenie do sądu lub przekazując Roszczenie zakontraktowanemu przedstawicielowi prawnemu, takiemu jak adwokat lub kancelaria prawna. W przypadku podjęcia działań prawnych i wypłaty Odszkodowania, Trouble Flight pobiera prowizję za działania prawne oprócz prowizji Trouble Flight, w celu pokrycia dodatkowych kosztów działań prawnych. Trouble Flight nie pobiera prowizji na rzecz Trouble Flight, prowizji za czynności prawne ani żadnych innych opłat za usługi w przypadku, gdy roszczenie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

4.3. Kwota odszkodowania obliczona w "Kalkulatorze odszkodowań" na stronie troubleflight.com nie jest prawnie wiążącą ofertą zawarcia umowy. Cena usług Trouble Flight jest potrącana z kwoty odszkodowania wypłacanego przez linię lotniczą w przypadku skutecznego wyegzekwowania roszczenia.

4.4. Aby skutecznie dochodzić roszczeń, Trouble Flight wymaga podpisanego przez Klienta pełnomocnictwa, które może on przesłać Trouble Flight za pośrednictwem formularza internetowego.

4.5. W przypadku podania nieprawidłowych informacji oraz oszustwa, takiego jak złożenie nieważnego lub sfałszowanego podpisu, Trouble Flight zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym paragrafem, Klient nie będzie miał prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Płatność i prowizja

5.1. Trouble Flight otrzymuje prowizję tylko wtedy, gdy roszczenie zostanie skutecznie wyegzekwowane. W przypadku braku odszkodowania dla Klienta nie jest on zobowiązany do zapłaty za wysiłki i usługi TroubleFlight.

5.2. W przypadkach, gdy Klient został skierowany do Trouble Flight przez partnera zewnętrznego, prowizja TroubleFlight oraz, gdy ma to zastosowanie, prowizja za działania prawne mogą być różne, jak określono w Regulaminie partnera.

5.3. W przypadku postępowania sądowego, które zadecyduje, że Klient powinien otrzymać tylko część odszkodowania, TroubleFlight potrąca swoją prowizję wyłącznie z tej kwoty, a nie z pełnej kwoty, która była dochodzona przed sądem.

5.4. Trouble Flight ma prawo potrącić prowizję Trouble Flight oraz, gdy ma to zastosowanie, prowizję za czynności prawne z pełnej kwoty Odszkodowania przed jej przekazaniem lub wypłaceniem w inny sposób Klientowi.

5.5. Zaraz po otrzymaniu odszkodowania od linii lotniczej Trouble Flight jest zobowiązany do wypłacenia Klientowi uzgodnionej kwoty w możliwie najkrótszym terminie.

5.6. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Trouble Flight swoich danych bankowych w celu realizacji transakcji. Trouble Flight jest zobowiązany do korzystania z najtańszej formy przelewu bankowego. Jeśli klient posiada konto w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro (SEPA), wszystkie płatności będą wysyłane na to konto. Wszystkie płatności dla klientów, którzy nie posiadają konta w SEPA, zostaną wypłacone za pośrednictwem systemu PayPal. Wszelkie koszty wynikające z transakcji ponosi klient.

5.7. W przypadku otrzymania przez Klienta Odszkodowania w całości, Klient jest zobowiązany do przekazania na żądanie i bez opóźnień Prowizji Trouble Flight oraz, gdy ma to zastosowanie, Prowizji za Czynności Prawne. Jeżeli po zawarciu Umowy Klient otrzyma od linii lotniczej jakiekolwiek płatności bezpośrednie lub inne wynagrodzenie, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Trouble Flight. Prowizja Trouble Flight oraz prowizja za czynności prawne nie podlegają zwrotowi. Klient zobowiązuje się nie obciążać zwrotem żadnych płatności kartą kredytową za wykonane usługi. W przypadku, gdy Klient zgłosi obciążenie zwrotne lub inny spór dotyczący płatności, zostanie on uznany za naruszający niniejsze Warunki korzystania z usługi i może podlegać działaniom windykacyjnym.

6. Prawa i obowiązki klienta

6.1. Klient ma prawo do odwiedzania stron na witrynie troubleflight.com oraz do składania ofert zawarcia umowy z Trouble Flight.

6.2. Klient ma prawo do otrzymywania informacji o statusie swojego roszczenia poprzez swój profil użytkownika na stronie internetowej.

6.3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę swojej nazwy użytkownika i hasła przed osobami trzecimi. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Trouble Flight, jeśli zostanie zauważone naruszenie jego prywatności na stronie internetowej, aby Trouble Flight mogło podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia konta.

6.4. Klient jest zobowiązany do pomocy w dochodzeniu roszczeń poprzez działania takie jak przekazanie Trouble Flight informacji o swoim locie, biletach, informacji o rezerwacji. Klient jest zobowiązany do przekazywania wszelkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na jego roszczenie. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Trouble Flight, jeśli linia lotnicza próbuje się z nim skontaktować bezpośrednio lub wysyła mu voucher pomimo wypłaty odszkodowania.

6.5. Po zawarciu umowy z Trouble Flight klient jest zobowiązany do niekorzystania z usług innych firm lub agentów, którzy oferują takie same usługi jak Trouble Flight. Klient jest zobowiązany do niepodejmowania dalszych indywidualnych działań przeciwko linii lotniczej. Jeśli klient chce podjąć takie działania, może to nastąpić tylko za pisemną zgodą Trouble Flight.

6.6. Klient ma prawo do zerwania umowy z Trouble Flight w dowolnym momencie przed skutecznym wyegzekwowaniem jego roszczenia. Warunki odstąpienia od umowy są uregulowane w punkcie 8 niniejszych Warunków Użytkowania.

7. Prawa i obowiązki Trouble Flight

7.1. Trouble Flight ma prawo odmówić zawarcia umowy z klientem, który skierował zaproszenie do Trouble Flight.

7.2. Warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione przez Trouble Flight. Trouble Flight ma obowiązek powiadomić wszystkich klientów i użytkowników o zmianach poprzez umieszczenie informacji o zmianie w widocznym miejscu na stronie internetowej oraz dając klientom wystarczający czas na zapoznanie się ze zmianami.

7.3. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej troubleflight.com dla użytkowników, jak również do modyfikacji lub zakończenia niektórych swoich usług.

7.4. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług na rzecz klienta, jeśli klient naruszy swoje zobowiązania uregulowane w punkcie 6.5 Warunków Użytkowania.

8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zasady anulowania umowy

8.1. Każdy klient, który zawarł umowę z Trouble Flight ma prawo do odstąpienia od usług bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie może być przesłane do Trouble Flight w dowolnej formie pisemnej (list, e-mail) i nie musi być formalne.

8.2. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli umowa została w pełni wykonana przez obie strony na ich wyraźne żądanie, zanim klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.