Podmínky

Tyto Všeobecné podmínky jsou dohodou mezi vámi (jako uživatelem webových stránek nebo zákazníkem) a Doorify Tech S.R.L. global travel management, jako provozovatelem webových stránek www.troubleflight.com. Je to politika, podle které Doorify Tech S.R.L. Global Travel Management poskytuje informace, software a služby na troubleflight.com. Služby Trouble Flight jsou nabízeny pouze v případech, kdy zákazník přijal tyto Podmínky užívání.

1. Terminologie

1.1. "Dohoda": dohoda mezi zákazníkem a Doorify Tech S.R.L., která byla uzavřena poté, co zákazník přečetl a přijal Podmínky užívání.

1.2. Trouble Flight: Doorify Tech S.R.L., s adresou Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Rumunsko.

1.3. "Plná moc": dokument, kterým Zákazník, podle zde uvedených podmínek, povoluje Trouble Flight zastupovat ho před leteckou společností a dalšími institucemi v souvislosti s jeho nárokem.

1.4. "Nárok": jakýkoli nárok proti letecké společnosti na peněžní náhradu podle práva na náhradu podle Evropského nařízení 261/2004.

1.5. "Zákazník": osoba, která přijala tyto Všeobecné podmínky.

1.6. "Kompenzace": celková částka peněz splatná leteckou společností na základě soudního příkazu nebo rozhodnutí jiného oprávněného orgánu nebo nabídnutá k úhradě leteckou společností v důsledku jakéhokoli jednání ze strany Trouble Flight v souvislosti s nárokem.

1.7. "Nařízení 261/2004": Evropské nařízení 261/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla pro náhrady a pomoc cestujícím v případě odmítnutí nástupu do letadla, zrušení nebo velkého zpoždění letů.

1.8. "Kalkulátor náhrady": stránka na webu www.troubleflight.com, kde si každý zákazník nebo uživatel může vypočítat pravděpodobnost a možnou částku náhrady bez jakékoli vazby. Částka náhrady uvedená na závěrečné stránce formuláře není právně závazná a nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.

1.9. "Provize TroubleFlight": provize ve výši 25% (plus DPH) z celkové částky náhrady.

1.10. "Právní akce": podání nároku u soudu nebo předání nároku najatému právnímu zástupci, jako je právník nebo advokátní kancelář.

1.11. "Poplatek za právní akci": poplatek ve výši 50% (včetně DPH) z celkové částky náhrady, který bude účtován nad rámec poplatku TroubleFlight v případě právní akce.

2. Obecné aplikace

2.1. Podmínky užívání jsou závazné pro všechny zákazníky. Kliknutím na políčko "Přečetl jsem a souhlasím s Podmínkami užívání" zákazník souhlasí, plně přijímá a zavazuje se jednat v souladu s Podmínkami užívání.

2.2. Identifikace zákazníka za účelem znovuvytvoření jeho prohlášení o přijetí Podmínek užívání, stejně jako o uzavření dohody, se provádí kontrolou logovacích souborů serveru problemflight.com, uložením IP adresy zákazníka a dalšími relevantními neosobními údaji v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

3. Dohoda

3.1. Po vyplnění všech polí na stránce "Kalkulátor náhrady", přečtení a přijetí Podmínek užívání a odeslání formuláře do našeho systému zákazník učiní právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy s Trouble Flight. Dohoda bude existovat pouze tehdy, pokud Trouble Flight souhlasí s uplatněním nároku Zákazníka.

3.2 Zákazník zaručuje, že nárok nebyl postoupen třetí straně a že mezi Zákazníkem a leteckou společností ve stejné věci neprobíhá žádný právní spor ani není očekáván. Po podpisu plné moci se Zákazník zavazuje nezapojit žádnou jinou stranu do uplatňování nároku ani jej nepřidělit nikomu jinému než TroubleFlight. Jakékoli existující závazky nebo postoupení, pokud existují, musí být zrušeny před podpisem plné moci.

3.3 Dohoda bude ukončena, když:

3.3.1. náhrada byla plně zaplacena TroubleFlight leteckou společností a sjednaná část náhrady byla převedena na Zákazníka po odečtení všech příslušných daní,

3.3.2. náhrada byla plně zaplacena Zákazníkovi leteckou společností a Zákazník zaplatil poplatek Trouble Flight a případně poplatek za právní akci Trouble Flight nebo

3.3.3. Trouble Flight po důkladném přezkoumání případu zjistil, že nárok by neměl být uplatněn, a informoval Zákazníka, že takový nárok nebude uplatněn.

4. Služby

4.1. Trouble Flight zajišťuje úspěšné uplatnění náhrady pro letecké cestující na základě Evropského nařízení 261/2004 a Montrealské úmluvy a účtuje Trouble Flight poplatek ve výši 25% (plus DPH) z celkové částky náhrady, pokud je náhrada úspěšně obdržena.

4.2 Aby zajistil náhradu od letecké společnosti, Flight Trouble ověřuje, zda je nárok oprávněný, sestavuje všechny dokumenty k podání nároku u letecké společnosti, snaží se dosáhnout mimosoudního vyrovnání a v některých případech eskaluje nárok na jiné instituce (národní donucovací orgány nebo orgány pro alternativní řešení sporů). Pokud žádné z těchto opatření nejsou úspěšné nebo v případech, kdy letecká společnost odmítne zastoupení Trouble Flight, Trouble Flight zahájí právní kroky podáním nároku u soudu nebo předáním nároku najatému právnímu zástupci, jako je právník nebo advokátní kancelář. Pokud jsou podniknuty právní kroky a náhrada je vyplacena, Trouble Flight účtuje poplatek za právní akci kromě poplatku Trouble Flight, aby pokryl dodatečné náklady na právní kroky. Flight Trouble neúčtuje poplatek za Trouble Flight, poplatek za právní akci ani jiné poplatky za služby, pokud nárok není úspěšný.

4.3. Částka náhrady vypočtená v "Kalkulátoru náhrady" na troubleflight.com není právně závaznou nabídkou na uzavření smlouvy. Cena služeb Trouble Flight se odečítá od částky náhrady vyplacené leteckou společností v případě úspěšného uplatnění nároku.

4.4. Aby bylo možné úspěšně uplatnit nárok, Trouble Flight potřebuje plnou moc podepsanou Zákazníkem, kterou může zaslat TroubleFlight prostřednictvím webového formuláře.

4.5. V případech nesprávných informací a podvodného chování, jako je umístění neplatného nebo falešného podpisu, si Trouble Flight vyhrazuje právo ukončit smlouvu s okamžitou platností a bez předchozího upozornění. Pokud je smlouva ukončena v souladu s tímto odstavcem, Zákazník nemá nárok na žádnou náhradu.

5. Platba a provize

5.1 Flight Trouble obdrží provizi pouze v případě úspěšného uplatnění nároku. V případě, že Zákazník neobdrží žádnou náhradu, není Zákazník povinen platit za úsilí a služby TroubleFlight.

5.2 V případech, kdy je Zákazník odkázán na Trouble Flight třetí stranou, může být provize TroubleFlight a případně poplatek za právní kroky odlišná, jak je uvedeno ve Všeobecných podmínkách partnera.

5.3 V případě soudních řízení, která rozhodnou, že Zákazník obdrží pouze část náhrady, TroubleFlight odečte svou provizi pouze z této částky, a nikoli z celkové částky, která byla u soudu uplatněna.

5.4 TroubleFlight bude mít právo odečíst provizi TroubleFlight a případně poplatek za právní kroky z celkové částky náhrady před jejím převedením nebo jinou platbou Zákazníkovi.

5.5 Ihned po obdržení náhrady od letecké společnosti je Flight Trouble povinen vyplatit Zákazníkovi dohodnutou částku v co nejkratší době.

5.6. Zákazník je povinen sdílet své bankovní údaje s Trouble flight, aby mohla být transakce provedena. Trouble flight je povinen použít nejlevnější metodu bankovního převodu. Pokud má zákazník účet v Jednotné oblasti plateb v eurech (SEPA), budou všechny platby odesílány na tento účet. Všechny platby zákazníkům, kteří nemají účet SEPA, budou vyplaceny prostřednictvím PayPal. Všechny náklady, které mohou vzniknout z transakce, nese zákazník.

5.7 V případě, že Zákazník obdrží plnou náhradu, je Zákazník povinen převést poplatek Trouble Flight a případně poplatek za právní kroky na žádost a bez prodlení. Pokud Zákazník obdrží přímé platby nebo jakoukoli jinou náhradu od letecké společnosti po uzavření Smlouvy, je Zákazník povinen neprodleně informovat problémový let. Poplatek za problémový let a poplatek za právní kroky nejsou vratné. Zákazník souhlasí s tím, že nebude vracet žádné platby kreditní kartou za poskytnuté služby. Pokud Zákazník podá žádost o vrácení platby nebo jiný platební spor, bude Zákazník považován za porušení těchto Podmínek užívání a může být předmětem vymáhání dluhu.

6. Práva a povinnosti zákazníka

6.1 Zákazník má právo navštěvovat stránky na webu troubleflight.com a činit nabídky k uzavření smlouvy s TroubleFlight.

6.2. Zákazník má právo dostávat informace o stavu svého nároku prostřednictvím svého uživatelského profilu na webu.

6.3. Zákazník nese plnou odpovědnost za ochranu ID nároku a e-mailové adresy před třetími stranami. Je odpovědností Zákazníka okamžitě informovat TroubleFlight, pokud je upozorněn na porušení jeho soukromí na webu, aby TroubleFlight mohl podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení jeho účtu.

6.4. Zákazník je povinen spolupracovat na uplatnění nároku s takovými činnostmi, jako je poskytování informací o letu, vstupenek, informací o rezervaci TroubleFlight. Zákazník je povinen předložit veškeré relevantní informace, které mohou ovlivnit jeho/její žádost. Zákazník je povinen okamžitě informovat TroubleFlight, pokud se letecká společnost pokusí jej přímo kontaktovat nebo mu zaslat voucher navzdory náhradě.

6.5. Po uzavření dohody s TroubleFlight je zákazník povinen nevyužívat služby jiných společností nebo zprostředkovatelů nabízejících stejné služby jako TroubleFlight. Zákazník je povinen nepodniknout žádné další individuální kroky proti letecké společnosti. Pokud zákazník chce podniknout takové kroky, může se to stát pouze s písemným souhlasem TroubleFlight.

6.6. Zákazník má právo porušit dohodu s TroubleFlight kdykoli před úspěšným uplatněním své žádosti. Podmínky pro odstoupení jsou upraveny v oddíle 8 těchto Podmínek užívání.

7. Práva a povinnosti Trouble Flight

7.1 TroubleFlight má právo odmítnout uzavření smlouvy se zákazníkem, který podal žádost na webu TroubleFlight.

7.2. Podmínky užívání mohou být kdykoli změněny TroubleFlight. TroubleFlight je povinen informovat všechny zákazníky a uživatele o změnách zveřejněním informací o změně na viditelném místě na webu a poskytnout zákazníkům dostatečný čas na seznámení se se změnami.

7.3 Troubleflight si vyhrazuje právo omezit přístup k webu troubleflight.com pro uživatele a změnit nebo ukončit některé své služby.

7.4. TroubleFlight si vyhrazuje právo ukončit dohodu o poskytování služeb zákazníkovi, pokud zákazník poruší své povinnosti pokryté v oddíle 6.5. Podmínek užívání.

8. Politika ohledně práva na odvolání a zrušení spotřebitele

8.1 Každý zákazník, který uzavřel dohodu s Trouble Flight, si vyhrazuje právo ukončit dohodu o poskytování služeb zákazníkovi, pokud zákazník poruší své pokryté povinnosti. Odvolání může být zasláno na Trouble Flight v jakékoli písemné formě (dopisem, e-mailem) a nemusí být formální.

8.2 Každý zákazník, který uzavřel dohodu s Trouble Flight, má právo odvolat dohodu o službách bez udání důvodu a bez zaplacení splatného poplatku do 14 dnů od uzavření dohody, za předpokladu, že Trouble Flight neadresovalo žádost na dopravce letecké dopravy v době žádosti o odvolání. Pokud zákazník oznámí žádost o odvolání do 14 dnů od podpisu, ale poté, co Trouble Flight odeslalo žádost na dopravce letecké dopravy, je zákazník povinen zaplatit splatný poplatek podle smlouvy o správě.