Условия и правила

Тези Общи условия представляват споразумение между вас (като потребител на уебсайта или клиент) и Doorify Tech S.R.L. global travel management, като оператор на уебсайта www.troubleflight.com. Това е политиката, по която Doorify Tech S.R.L. Global Travel Management предоставя информация, софтуер и услуги на troubleflight.com. Услугите на Trouble Flight се предлагат само в случаите, когато клиентът е приел тези Общи условия за ползване.

1. Терминология

1.1. "Споразумение": споразумение между клиента и Doorify Tech S.R.L., което е сключено след като клиентът е прочел и приел Общите условия за ползване.

1.2. Trouble Flight: Doorify Tech S.R.L., с адрес на Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Румъния.

1.3. "Пълномощно": документът, с който Клиентът, при условията и условията тук, позволява на Trouble Flight да го представлява пред авиокомпанията и други институции във връзка с неговото искане.

1.4. "Иск": всяко искане срещу авиокомпания за парично обезщетение съгласно правото на обезщетение съгласно Европейски регламент 261/2004.

1.5. "Клиент": лице, което е приело тези Общи условия.

1.6. "Обезщетение": общата сума пари, дължима от авиокомпания въз основа на съдебна заповед или решение на друг оправомощен орган или предложена за плащане от авиокомпания, произтичащо от всяко действие, предприето от Trouble Flight във връзка с иск.

1.7. "Регламент 261/2004": Европейски регламент 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г., който установява общи правила за обезщетение и помощ на пътниците в случай на отказан борд, анулиране или дълго закъснение на полети.

1.8. "Калкулатор за обезщетение": страницата на уебсайта www.troubleflight.com, където всеки клиент или потребител може да изчисли вероятността и възможната сума на обезщетението без никаква връзка. Сумата на обезщетението, показана на крайната страница на формуляра, не е правно обвързваща и не представлява оферта за договор.

1.9. "Комисионна за TroubleFlight": комисионна, равна на 25% (плюс ДДС) от общата сума на обезщетението.

1.10. "Правно действие": подаване на иск в съда или предаване на иск на нает правен представител, като адвокат или адвокатска кантора.

1.11. "Такса за правно действие": такса, равна на 50% (включително ДДС) от общата сума на обезщетението, която ще бъде начислена в допълнение към таксата на TroubleFlight в случай на правно действие.

2. Общи приложения

2.1. Общите условия за ползване са задължителни за всички клиенти. С кликване върху квадратчето "Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване" клиентът се съгласява, напълно приема и се задължава да действа в съответствие с Общите условия за ползване.

2.2. Идентифицирането на клиента с цел възпроизвеждане на неговото изявление относно приемането на Общите условия за ползване, както и относно сключването на споразумението се извършва чрез проверка на лог файловете на сървъра на problemflight.com, запазване на IP адреса на клиента, както и други съответни неперсонализирани данни в съответствие с нашата политика за поверителност.

3. Споразумение

3.1. След попълване на всички полета на страницата "Калкулатор за обезщетение", прочитане и приемане на Общите условия за ползване и подаване на формуляра в нашата система, клиентът прави правно обвързваща оферта за договор с Trouble Flight. Споразумението ще съществува само ако Trouble Flight се съгласи да преследва иска на Клиента.

3.2 Клиентът гарантира, че Искът не е възложен на трета страна и че няма висящ или очакван правен спор между Клиента и авиокомпанията по същия въпрос. След подписване на Пълномощното Клиентът се съгласява да не ангажира друга страна да преследва иска или да го възлага на друго лице, освен на TroubleFlight. Всички съществуващи ангажименти или възлагания, ако има такива, трябва да бъдат анулирани преди подписването на Пълномощното.

3.3 Споразумението ще бъде прекратено, когато:

3.3.1. Обезщетението е изплатено изцяло на TroubleFlight от авиокомпанията и договорената част от обезщетението е преведена на Клиента след приспадане на всички приложими данъци,

3.3.2. Обезщетението е изплатено изцяло на Клиента от авиокомпанията и Клиентът е платил таксата за Trouble Flight и, ако е приложимо, таксата за правно действие на Trouble Flight или

3.3.3. Trouble Flight е определил, че искът не трябва да се преследва след извършване на задълбочен преглед на случая и е информирал Клиента, че такъв иск няма да се преследва.

4. Услуги

4.1. Trouble Flight обработва успешното кандидатстване за обезщетение за пътници по въздух на базата на Европейския регламент 261/2004 и Монреалската конвенция и начислява на Trouble Flight такса, равна на 25% (плюс ДДС) от общата сума на обезщетението, ако обезщетението бъде успешно получено.

4.2 За да осигури обезщетение от авиокомпанията, Flight Trouble проверява дали искът е допустим, събира всички документи, за да подаде иска пред авиокомпанията, опитва се да постигне извънсъдебно споразумение и в определени случаи ескалира иска до други институции (национални органи по изпълнение или органи за алтернативно разрешаване на спорове). Ако никоя от тези мерки не е успешна или в случаите, когато авиокомпанията отхвърли представителството на Trouble Flight заедно, Trouble Flight ще предприеме правни действия, като подаде иска в съда или предаде иска на нает правен представител, като адвокат или адвокатска кантора. Ако се предприемат правни действия и обезщетението бъде изплатено, Trouble Flight ще начисли такса за правно действие в допълнение към таксата на Trouble Flight, за да покрие допълнителните разходи за правното действие. Flight Trouble не начислява такса за Trouble Flight, такса за правно действие или други такси за услуги, ако искът е неуспешен.

4.3. Сумата на обезщетението, изчислена в "Калкулатора за обезщетение" на troubleflight.com, не е правно обвързваща оферта за договор. Цената на услугите на Trouble Flight се приспада от сумата на обезщетението, изплатена от авиокомпанията в случай на успешно изпълнение на иска.

4.4. За да продължи с успешния иск, Trouble Flight се нуждае от подписаното пълномощно от Клиента, което той може да изпрати на TroubleFlight чрез уеб формуляра.

4.5. В случаи на невярна информация и измамно поведение, като поставяне на невалиден или подправен подпис, Trouble Flight си запазва правото да прекрати Договора с незабавно действие и без предизвестие. Ако Договорът бъде прекратен съгласно този параграф, Клиентът няма право на обезщетение от какъвто и да е вид.

5. Плащане и комисионна

5.1 Flight Trouble ще получава комисионна само ако искът бъде успешно изпълнен. В случай на липса на обезщетение за Клиента, Клиентът не е задължен да плаща за усилията и услугите на TroubleFlight.

5.2 В случаите, когато Клиентът е препоръчан на Trouble Flight от партньор трета страна, комисионната на TroubleFlight и, ако е приложимо, комисионната за правни действия може да са различни, както е посочено в Общите условия на партньора.

5.3 В случай на съдебни производства, които решават, че Клиентът получава само част от обезщетението, TroubleFlight приспада само своята комисионна от тази сума, а не от общата сума, която е била предявена в съда.

5.4 TroubleFlight има право да приспадне комисионната на TroubleFlight и, където е приложимо, таксата за правно действие от пълния размер на обезщетението преди прехвърляне или изплащане по друг начин на Клиента.

5.5 Веднага след получаване на обезщетението от авиокомпанията, Flight Trouble е длъжна да изплати на Клиента договорената сума в най-кратък възможен срок.

5.6. Клиентът е длъжен да сподели своите банкови данни с Trouble flight, за да може да се извърши транзакция. Trouble flight е длъжен да използва най-евтиния метод за банков превод. Ако клиентът има сметка в Единната зона за плащания в евро (SEPA), всички плащания ще бъдат изпращани по тази сметка. Всички плащания към клиенти, които нямат SEPA сметка, ще се изплащат чрез PayPal. Всички разходи, които могат да възникнат от транзакцията, са за сметка на клиента.

5.7 В случай че Клиентът получи пълно обезщетение, Клиентът е длъжен да прехвърли таксата за Trouble Flight и, ако е приложимо, таксата за правни действия при поискване и без забавяне. Ако Клиентът получи директни плащания или друго обезщетение от авиокомпанията след сключване на Споразумението, Клиентът е длъжен незабавно да информира проблемния полет. Таксата за проблемен полет и таксата за правни действия не подлежат на възстановяване. Клиентът се съгласява да не възстановява плащане с кредитна карта за предоставените услуги. Ако Клиент подаде искане за възстановяване или друг спор за плащане, Клиентът ще се счита за нарушил тези Общи условия и може да подлежи на действия за събиране на вземания.

6. Права и задължения на клиента

6.1 Клиентът има право да посещава страниците на уебсайта troubleflight.com и да прави оферти за сключване на споразумение с TroubleFlight.

6.2. Клиентът има право да получава информация за статуса на своя иск чрез своя потребителски профил в сайта.

6.3. Клиентът носи пълна отговорност за защитата на идентификатора на иска и имейл адреса от трети страни. Отговорност на Клиента е незабавно да уведоми TroubleFlight, ако бъде привлечено вниманието му за нарушаване на неговата поверителност в сайта, така че TroubleFlight да предприеме всички необходими стъпки за осигуряване на неговия акаунт.

6.4. Клиентът е длъжен да съдейства при изпълнението на заявката с действия като предоставяне на информация за полета, билети, информация за резервация на TroubleFlight. Клиентът е длъжен да предостави всяка съответна информация, която може да повлияе на неговото/нейното искане. Клиентът е длъжен незабавно да информира TroubleFlight, ако авиокомпанията се опита да се свърже с него директно или му изпрати ваучер въпреки обезщетението.

6.5. След сключване на споразумение с TroubleFlight, клиентът е длъжен да не използва услугите на други компании или агенти, предлагащи същите услуги като TroubleFlight. Клиентът е длъжен да не предприема никакви други индивидуални действия срещу авиокомпанията. Ако клиентът желае да предприеме такова действие, това може да стане само с писменото разрешение на TroubleFlight.

6.6. Клиентът има право да прекрати споразумението с TroubleFlight по всяко време преди успешно изпълнение на своя иск. Условията за отказ се уреждат в раздел 8 от тези Общи условия за ползване.

7. Права и задължения на Trouble Flight

7.1 TroubleFlight има право да откаже да сключи споразумение с клиент, който е подал заявка на уебсайта на TroubleFlight.

7.2. Общите условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от TroubleFlight. TroubleFlight е задължен да уведоми всички клиенти и потребители за промените чрез публикуване на информация за промяната на видно място на сайта и да даде на клиентите достатъчно време да се запознаят с промените.

7.3 Troubleflight си запазва правото да ограничи достъпа до уебсайта troubleflight.com за потребителите и да променя или прекратява някои от своите услуги.

7.4. TroubleFlight си запазва правото да прекрати споразумението за предоставяне на услуги на клиент, ако клиентът наруши своите задължения, обхванати в раздел 6.5. от Общите условия за ползване.

8. Политика за правото на потребителя на отмяна и анулиране

8.1 Всеки клиент, който е сключил споразумение с Trouble Flight, си запазва правото да прекрати споразумението за предоставяне на услуги на клиент, ако клиентът наруши своите обхванати задължения. Оттеглянето може да бъде изпратено на Trouble Flight в писмена форма (писмо, имейл) и не трябва да бъде официално.

8.2 Всеки клиент, който е сключил споразумение с Trouble Flight, има право да отмени споразумението за услуги без да посочва причина и без да заплаща дължимата такса, в рамките на 14 дни от сключването на споразумението, при условие че Trouble Flight не е адресирало заявката до въздушния превозвач към момента на заявката за отмяна. Ако клиентът съобщи за искане за отмяна в рамките на 14 дни от подписването, но след като Trouble Flight е изпратил заявката до въздушния превозвач, клиентът е длъжен да заплати дължимата такса според споразумението за управление.