Termos e condições "Indique um amigo"

1. Definicje

Terminy pisane wielką literą, używane w niniejszej umowie, mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." lub "Trouble Flight" oznacza spółkę z siedzibą pod adresem Bulevardul Pipera Nr. 198/4, Bloc L1B3, Scara 2, Ap. 15, Judet Ilfov, Voluntari 077191, Rumunia, która prowadzi serwis odszkodowawczy w imieniu pasażerów linii lotniczych.

b. "Poleć Znajomego" lub "Program" odnosi się do programu partnerskiego, który pozwala użytkownikom zarejestrować się, otrzymać unikalny link i zarobić prowizję za każde ważne złożone roszczenie.

c. "Roszczenie" odnosi się do wniosku złożonego przez pasażera, któremu Trouble Flight oferuje pomoc.

d. "Partner" oznacza osobę fizyczną, która uczestniczy w Programie "Poleć Znajomego" i która otrzymuje prowizję za każde roszczenie złożone za pośrednictwem jej unikalnego linku.

e. "Prowizja" oznacza kwotę 12 euro, którą Trouble Flight wypłaca Partnerowi za każde ważne roszczenie złożone za pośrednictwem jego unikalnego linku.

f.  "Unikalny Link" odnosi się do niestandardowego linku wygenerowanego dla każdego Partnera, który umożliwia śledzenie Roszczeń przesłanych za pośrednictwem tego linku.

g. "Własność Intelektualna" odnosi się do wszelkich praw własności intelektualnej, w tym, między innymi, do znaków handlowych, logotypów, praw autorskich i patentów, związanych z Programem "Poleć Znajomego".

h. "Strona" lub "Strony" odnosi się odpowiednio do Trouble Flight lub DOORIFY TECH S.R.L. i Partnera.

i. "Panel" odnosi się do panelu kontrolnego online udostępnionego Partnerom przez Trouble Flight, który umożliwia Partnerom przeglądanie w czasie rzeczywistym informacji o wynikach ich konta i unikalnych linków.

j. "Odszkodowanie" oznacza kwotę, którą linia lotnicza ma wypłacić pasażerowi jako rekompensatę za wszelkie niedogodności poniesione w wyniku odwołanego, opóźnionego lub przepełnionego lotu.

k. "Limit Płatności" odnosi się do ograniczenia, jakie Trouble Flight nakłada na Partnerów, co oznacza, że mogą oni domagać się wypłaty prowizji tylko raz na cztery miesiące.

l. "Kwota Minimalna" odnosi się do minimalnej kwoty 12 euro, która musi zostać osiągnięta, zanim Trouble Flight dokona wypłaty prowizji.

2. Uczestnictwo w programie "Poleć Znajomego"

a. Aby wziąć udział w Programie "Poleć Znajomego", partnerzy muszą zarejestrować się w serwisie poprzez stronę internetową Trouble Flight i wyrazić zgodę na warunki niniejszej Umowy.

b. Po zarejestrowaniu się Partner otrzyma unikalny link, który może wykorzystać do zaproszenia przyjaciół i znajomych do składania wniosków za pośrednictwem Trouble Flight.

c. Partner może promować swój indywidualny link poprzez własne kanały internetowe, w tym między innymi blogi, strony internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i fora, pod warunkiem, że nie narusza to zasad i przepisów tych kanałów.

d. Partner zgadza się nie korzystać z płatnego ruchu, takiego jak zakup ruchu z wyszukiwarek lub innych platform, w celu kierowania odwiedzających bezpośrednio na stronę Trouble Flight za pomocą swojego unikalnego linku. Obejmuje to między innymi reklamy typu "pay-per-click", posty sponsorowane lub inne formy płatnej reklamy.

e. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia uczestnictwa Partnera w Programie "Poleć Znajomego" w dowolnym czasie, jeżeli taki Partner narusza warunki niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy z Trouble Flight.

f. Partner zobowiązuje się do używania unikalnego linku tylko do celów zgodnych z prawem i nie wprowadzania w błąd swoich przyjaciół lub znajomych w celu dokonania roszczeń za pośrednictwem Trouble Flight.

g. Partner zobowiązuje się nie stosować spamu ani innych agresywnych lub inwazyjnych technik marketingowych w celu promowania swojego unikalnego linku.

h. Partner zobowiązuje się nie naruszać własności intelektualnej Trouble Flight lub jakiejkolwiek innej strony, w tym, między innymi, znaków towarowych, logotypów, praw autorskich i patentów związanych z Programem "Poleć Znajomego".

3. Opłaty i płatności za wysyłanie roszczeń poprzez Program "Poleć Znajomego"

a. Partner otrzyma prowizję w wysokości 12 euro za każde ważne roszczenie przesłane za pomocą unikalnego linku dostarczonego przez Trouble Flight.

b. Prowizja zostanie wypłacona Partnerowi tylko za ważne roszczenia zaakceptowane przez Trouble Flight.

c. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia złożonego przez przyjaciela lub znajomego Partnera, jeżeli takie roszczenie zostanie uznane za oszustwo lub nieuzasadnione.

d. Partner zobowiązuje się nie składać roszczeń w swoim imieniu lub w imieniu przyjaciół lub znajomych w sposób oszukańczy lub nieuzasadniony.

e. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za Program "Poleć Znajomego" w dowolnym czasie po zawiadomieniu Partnera.

f. Partner jest odpowiedzialny za dostarczenie Trouble Flight informacji niezbędnych do wypłaty prowizji, w tym między innymi nazwiska, adresu, kodu fiskalnego i numeru rachunku bankowego Partnera.

g. Trouble Flight dokona wypłaty prowizji na rzecz Partnera dopiero po pobraniu wynagrodzenia.

h. Trouble Flight dokona maksymalnie jednej płatności na rzecz jednego Partnera co 4 miesiące.

i. Trouble Flight dokona płatności tylko wtedy, gdy kwota prowizji Partnera wyniesie co najmniej 12 euro.

j. Partner jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie stanu swojej prowizji i żądanie wypłaty, gdy osiągnie ona minimalny limit i upłynie okres 4 miesięcy.

k. Trouble Flight nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub problemy w otrzymaniu płatności wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych danych bankowych podanych przez Partnera.

l. Trouble Flight nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach spowodowane operacjami bankowymi.

4. Odpowiedzialność Partnera

a. Partner zobowiązuje się do promowania Programu "Poleć Znajomego" w sposób etyczny i zgodny z prawem oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów.

b. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za promowanie Programu "Poleć Znajomego" i zobowiązuje się nie stosować zwodniczych lub oszukańczych praktyk w celu promowania Programu.

d. Partner zobowiązuje się nie używać nazwy lub logo Trouble Flight bez uprzedniej pisemnej zgody Trouble Flight.

e. Partner jest odpowiedzialny za zapewnienie, że unikalny link dostarczony przez Trouble Flight w celu promocji Programu "Poleć Znajomego" jest używany prawidłowo i nie jest w żaden sposób modyfikowany lub zmieniany.

f. Partner jest odpowiedzialny za podanie dokładnych i prawdziwych informacji dotyczących jego danych osobowych i bankowych.

g. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp i korzystanie ze swojego konta oraz związanego z nim hasła i zobowiązuje się do zachowania poufności tych danych oraz do ochrony ich przed nieuprawnionym dostępem.

h. Partner zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Trouble Flight i jej podmioty stowarzyszone, agentów, pracowników i przedstawicieli od wszelkich roszczeń, zobowiązań, wydatków lub szkód wynikających z naruszenia niniejszych postanowień umownych, nieetycznego lub nielegalnego promowania Programu "Poleć Znajomego", oszukańczego lub niewłaściwego korzystania z linków unikalnych udostępnionych przez Trouble Flight, lub innych niewłaściwych lub bezprawnych działań lub zachowań Partnera.

5. Zgłaszanie i uiszczanie opłat

a. Trouble Flight zapewni Partnerowi dostęp do panelu nawigacyjnego Programu "Poleć Znajomego", gdzie Partner może monitorować aktywność.

b. Trouble Flight wypłaci prowizję Partnerowi na podstawie ważnych roszczeń otwartych poprzez unikalny link przekazany znajomemu Partnera.

c. Trouble Flight wyświetli kwotę prowizji zarobionej przez Partnera na panelu Partnera "Poleć Znajomego" w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania wypłaty wynagrodzenia od linii lotniczej.

d. Partner zażąda wypłaty prowizji za pośrednictwem panelu nawigacyjnego programu "Poleć Znajomego". Partner przekaże Trouble Flight swoje pełne i prawdziwe dane rachunku bankowego w celu otrzymania zapłaty. Trouble Flight nie ponosi odpowiedzialności za błędy w płatnościach wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych informacji bankowych podanych przez Partnera.

e. Trouble Flight dokona płatności prowizji przelewem bankowym w ciągu 30 dni roboczych od złożenia przez Partnera wniosku o płatność. Partner jest odpowiedzialny za wszelkie podatki lub opłaty, które mogą być należne w związku z płatnościami otrzymanymi od Trouble Flight.

f. Trouble Flight dokona wypłaty prowizji tylko wtedy, gdy łączna kwota prowizji zarobionej przez Partnera osiągnie lub przekroczy minimalny próg 12 euro. Jeśli kwota prowizji zarobionych przez Partnera nie osiągnie tego progu, Trouble Flight zatrzyma prowizje do czasu, gdy kwota ta osiągnie ten próg.

g. Partner może zażądać wypłaty prowizji raz na 4 miesiące.

6. Warunki i wypowiedzenie umowy

a. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zaakceptowania przez Partnera poprzez zarejestrowanie się w Programie "Poleć Znajomego".

b. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny.

c. Partner może zakończyć udział w Programie "Poleć Znajomego" w dowolnym momencie za pośrednictwem panelu nawigacyjnego Programu.

d. Trouble Flight zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia tej umowy lub udziału Partnera w programie "Poleć Znajomego" w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny.

e. Wypowiedzenie niniejszej umowy skutkuje utratą przez Partnera prawa do udziału w Programie "Poleć Znajomego" oraz do otrzymywania prowizji za roszczenia złożone za pośrednictwem jego unikalnego linku.

f. Wszystkie postanowienia niniejszego porozumienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowania, poufności i innych ograniczeń o podobnym charakterze, jak również postanowienia dotyczące wypłaty prowizji, będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu niniejszego porozumienia.

g. Partner przyjmuje do wiadomości, że naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego porozumienia może spowodować utratę prawa do uczestnictwa w Programie "Poleć Znajomego" oraz przepadek wszelkich prowizji należnych Partnerowi.

7. Postanowienia końcowe

a. Niniejsze Porozumienie podlega prawu rumuńskiemu. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Porozumieniem, w tym spory wynikające z lub w związku z jego interpretacją, nieważnością, wdrożeniem lub rozwiązaniem, a także spory dotyczące zaniechań w ramach niniejszego Porozumienia lub dostosowania do pojawiających się okoliczności, będą rozstrzygane przez właściwy sąd rumuński zgodnie z przepisami prawa rumuńskiego.

b. Niniejsza umowa została przetłumaczona z języka angielskiego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności pomiędzy tymi dwoma wersjami, angielska wersja umowy będzie miała pierwszeństwo i będzie wersją obowiązującą dla celów interpretacji.