Feltételek és kikötések "Ajánlj be egy barátot"

1. Fogalommeghatározások

Az e megállapodásban használt nagybetűs kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve, ha a szövegkörnyezet kifejezetten másként rendelkezik:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." vagy "Trouble Flight" a Bulevardul Pipera Nr. 198/4, Bloc L1B3, Scara 2, Ap. 15, Judet Ilfov, Voluntari 077191, Románia, amely a kártérítési szolgáltatást a légitársaság utasai nevében üzemelteti.

b. Az "Ajánlj be egy barátot " vagy "Program" a partnerprogramra utal, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy regisztráljanak, kapjanak egy egyedi linket és jutalékot kapjanak minden egyes benyújtott érvényes igénylés után.

c. "Igénylés" az utas által benyújtott kérelemre utal, amelynek a Trouble Flight segítséget nyújt.

d. "Partner": az a természetes személy, aki részt vesz az "Ajánlj egy barátot" programban, és aki jutalékot kap minden egyes, az ő egyedi linkjén keresztül benyújtott igénylésért.

e. A "jutalék" az a 12 eurós összeg, amelyet a Trouble Flight a Partner részére fizet minden egyes, az ő egyedi linkjén keresztül benyújtott érvényes igénylés után.

f. "Egyedi link" az egyes Partnerek számára létrehozott egyedi linket jelenti, amely lehetővé teszi az adott linken keresztül benyújtott Igények nyomon követését.

g. "Szellemi tulajdon": az "Ajánlj be egy barátot" programmal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan, a védjegyeket, logókat, szerzői jogokat és szabadalmakat.

h. A "Fél" vagy "Felek" a Trouble Flight vagy a DOORIFY TECH S.R.L. és a Partnerre utal.

i. "Dashboard" a Trouble Flight által a Partnerek számára biztosított online vezérlőpanelre utal, amely lehetővé teszi a Partnerek számára, hogy valós idejű teljesítményinformációkat tekintsenek meg a fiókjukról és az egyedi linkekről.

j. "Kártérítés" a légitársaság által az utasnak a törölt, késett vagy túlfoglalt járat miatt elszenvedett kellemetlenségekért fizetendő összeget jelenti.

k. "Kifizetési limit" a Trouble Flight által a Partnerekre vonatkozó korlátozásra utal, ami azt jelenti, hogy a Partnerek csak négyhavonta egyszer igényelhetik a jutalék kifizetését.
l. "Minimális összeg": az a minimális 12 eurós összeg, amelyet el kell érni ahhoz, hogy a Trouble Flight feldolgozza a jutalék kifizetését.

2. Részvétel az "Ajánlj be egy barátot" programban

a. A "Ajánlj be egy barátot" programban való részvételhez a partnereknek regisztrálniuk kell a szolgáltatásra a Trouble Flight weboldalán keresztül, és el kell fogadniuk a jelen megállapodás feltételeit.

b. A regisztrációt követően a Partner kap egy egyedi linket, amelyet a Partner arra használhat, hogy meghívja barátait és ismerőseit, hogy a Trouble Flight-on keresztül nyújtsanak be igényeket.

c. A Partner saját online csatornáin keresztül népszerűsítheti egyedi linkjét, beleértve, de nem kizárólagosan, blogokat, weboldalakat, e-maileket, közösségi médiát és fórumokat, feltéve, hogy nem sérti az ilyen csatornák irányelveit és szabályait.

d. A Partner vállalja, hogy nem használ fizetett forgalmat, például nem vásárol forgalmat keresőmotoroktól vagy bármely más platformtól, hogy a látogatókat közvetlenül a Trouble Flight weboldalára irányítsa az egyedi linkje segítségével. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan a pay-per-click hirdetést, a szponzorált posztokat vagy a fizetett hirdetés bármely más formáját.

e. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy bármikor megtagadja vagy visszavonja a Partnerprogramban való részvételét, ha a Partner megszegi a jelen Megállapodás feltételeit vagy a Trouble Flight-szal kötött bármely más megállapodást.

f. A Partner vállalja, hogy az egyedi linket csak törvényes célokra használja, és nem vezeti félre barátait vagy ismerőseit, hogy a Trouble Flight-on keresztül igényeket támasszon.

g. A Partner vállalja, hogy nem használ spam vagy más agresszív, vagy invazív marketing technikákat az egyedi link népszerűsítésére.

h. A Partner vállalja, hogy nem sérti meg a Trouble Flight vagy bármely más fél szellemi tulajdonát, beleértve, de nem kizárólagosan, a "Ajánlj be egy barátot" Programmal kapcsolatos védjegyeket, logókat, szerzői jogokat és szabadalmakat.

3. Az "Ajánlj be egy barátot" programon keresztül történő igénylések küldéséért járó díjak és kifizetések.

a. A Partner 12 euró jutalékot kap minden egyes érvényes igénylésért, amelyet a Trouble Flight által biztosított egyedi link segítségével küldtek be.

b. A jutalékot csak a Trouble Flight által elfogadott érvényes igények után fizetik ki a Partner részére.

c. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a Partner barátja vagy ismerőse által benyújtott igényt, ha az ilyen igényt csalárdnak vagy indokolatlannak ítéli.

d. A Csatlakozó vállalja, hogy nem nyújt be saját nevében vagy barátok vagy ismerősök nevében csalárd vagy indokolatlan módon igényt.

e. A Trouble Flight fenntartja magának a jogot, hogy az "Ajánlj be egy barátot" programért fizetett díjakat bármikor megváltoztassa a Partner értesítésével.

f. A Partner felelős azért, hogy a Trouble Flight rendelkezésére bocsássa a jutalék kifizetéséhez szükséges információkat, beleértve, de nem kizárólagosan a Partner nevét, címét, adószámát és bankszámlaszámát.

g. A Trouble Flight csak akkor teljesíti a jutalék kifizetését a Partner részére, ha a kompenzációt beszedte.

h. A Trouble Flight 4 havonta legfeljebb egy kifizetést teljesít Partnerenként.

i. A Trouble Flight csak akkor teljesít kifizetéseket, ha a Partner jutalékának összege legalább 12 EUR.

j. A Partner felelős azért, hogy rendszeresen ellenőrizze jutalékának egyenlegét, és kérje a kifizetést, ha eléri a minimális limitet és a 4 hónapos időszak letelt.

k. A Trouble Flight nem vállal felelősséget a kifizetés késedelméért vagy problémáiért, amelyek a Partner által megadott helytelen vagy hiányos banki adatok miatt merülnek fel.

l. A Trouble Flight nem felelős és nem vállal felelősséget a banki műveletek által okozott fizetési késedelmekért.

4. A Partner felelőssége

a. A Partner vállalja, hogy etikus és törvényes módon népszerűsíti az "Ajánlj be egy barátot" programot, és betartja az összes vonatkozó törvényt és rendeletet.

b. A Partner kizárólag a "Ajánlj be egy barátot" Program népszerűsítéséért felelős, és vállalja, hogy nem alkalmaz megtévesztő vagy csalárd gyakorlatokat a Program népszerűsítése érdekében.

d. A Partner vállalja, hogy nem használja a Trouble Flight nevét vagy logóját a Trouble Flight előzetes írásbeli engedélye nélkül.

e. A Partner felelős azért, hogy a Trouble Flight által az "Ajánlj be egy barátot" program népszerűsítéséhez biztosított egyedi linket helyesen használják, és azt semmilyen módon ne módosítsák vagy változtassák meg.

f. A Partner felelős a személyes és banki adatokkal kapcsolatos pontos és valós információk megadásáért.

g. A Partner kizárólag a saját fiókjához és a hozzá tartozó jelszóhoz való hozzáférésért és azok használatáért felelős, és vállalja, hogy ezeket az adatokat bizalmasan kezeli és megvédi az illetéktelen hozzáféréstől.

h. A Partner vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Trouble Flight-ot és annak kapcsolt vállalkozásait, ügynökeit, alkalmazottait és képviselőit minden olyan követelés, felelősség, kiadás vagy kár alól, amely a jelen szerződéses rendelkezések megszegéséből, az "Ajánlj be egy barátot" program etikátlan vagy illegális promóciójából, a Trouble Flight által biztosított egyéni linkek csalárd vagy helytelen használatából, vagy a Partner bármely más nem megfelelő vagy törvénytelen tevékenységéből vagy magatartásából ered.

5. Jelentés és díjfizetés

a. A Trouble Flight hozzáférést biztosít a Partner számára az "Ajánlj be egy barátot" Program műszerfalához, ahol a Partner nyomon követheti a tevékenységet.

b. A Trouble Flight jutalékot fizet a Partner részére a Partner Barátjának megadott egyedi linken keresztül megnyitott érvényes igények alapján.

c. A Trouble Flight a Partner által megkeresett jutalék összegét a Partner az "Ajánlj be egy barátot" műszerfalán jeleníti meg a légitársaságtól kapott kompenzáció kifizetését követő 30 munkanapon belül.

d. A Partner a jutalék kifizetését a "Ajánlj be egy barátot"program műszerfalán keresztül kéri. A Partner köteles megadni a Trouble Flight-nak a teljes és valós bankszámlaadatait a kifizetés átvételéhez. A Trouble Flight nem vállal felelősséget a Partner által megadott helytelen vagy hiányos banki adatokból eredő fizetési hibákért.

e. A Trouble Flight a jutalékkifizetéseket banki átutalással teljesíti a Partner fizetési kérelmét követő 30 munkanapon belül. A Partner felel a Trouble Flight-tól kapott kifizetésekkel kapcsolatban esetlegesen esedékes adókért vagy díjakért.

f. A Trouble Flight csak akkor teljesít jutalékkifizetést, ha a Partner által szerzett jutalék teljes összege eléri vagy meghaladja a 12 EUR minimális küszöbértéket. Ha a Partner által szerzett jutalékok összege nem éri el ezt a küszöbértéket, a Trouble Flight visszatartja a jutalékokat, amíg az összeg el nem éri ezt a küszöbértéket.

g. A Partner 4 havonta egyszer kérheti a jutalékok kifizetését.

6. Feltételek és felmondás

a. Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Partner az "Ajánlj be egy barátot" programra való regisztrációval elfogadja azt.

b. A jelen szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja, indoklással vagy anélkül.

c. A Partner bármikor felmondhatja a "Ajánlj be egy barátot" Programban való részvételt a Program műszerfalán keresztül.

d. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy bármikor, indoklással vagy anélkül felfüggessze vagy megszüntesse a jelen szerződést vagy a Partner az "Ajánlj be egy barátot" programban való részvételét.

e. A jelen megállapodás felmondása a Partner azon jogának megszűnését eredményezi, hogy részt vegyen az "Ajánlj be egy barátot" programban, és hogy jutalékot kapjon az egyedi linkjén keresztül benyújtott igényekért.

f. A jelen megállapodásnak a felelősség korlátozására, a kártérítésre, a titoktartásra és más hasonló jellegű korlátozásokra, valamint a jutalékok kifizetésére vonatkozó valamennyi rendelkezése a jelen megállapodás megszűnése után is érvényben marad.

g. A Partner tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás bármely rendelkezésének megszegése az "Ajánlj be egy barátot" programban való részvétel jogának elvesztését és a Partnernek járó jutalékok elvesztését eredményezheti.

7. Végleges rendelkezések

a. A jelen megállapodásra a román jog az irányadó. A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát, beleértve a jelen Megállapodás értelmezéséből, érvénytelenségéből, végrehajtásából vagy megszüntetéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat, valamint a jelen Megállapodás szerinti mulasztásokkal vagy a felmerülő körülményekhez való igazítással kapcsolatos vitákat, az illetékes román bíróság rendezi a román jogszabályok rendelkezései szerint.

b. A jelen szerződés angol nyelvről került lefordításra. A két változat közötti bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a szerződés angol nyelvű változata élvez elsőbbséget és az értelmezés szempontjából az irányadó változat.